Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 216

Budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014

Bordlagt 9.11.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna stadsstyrelsens förslag till budget för år 2012 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2012 - 2014.

Dessutom hade stadsfullmäktige godkänt följande åtta hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att staden ska utreda hur statsanslagen för minskning av långtidsarbetslösheten kan utnyttjas till fullt belopp. (Puhakka Sirpa)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter och sätt det finns att inleda uppsökande äldreomsorgsarbete i Helsingfors. (Valpas Antti)
 

3.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att det görs en utredning om hur de goda rutiner och de innovationer som uppstår under World Design Capital-året kan hållas livskraftiga också efter feståret. (Kiviniemi Mari)
 

4.     Stadsfullmäktige förutsätter att det så snart som möjligt görs en utredning om orsakerna till avbrutna studier vid yrkesläroinrättningar och att det på grundval av utredningen vidtas åtgärder för att göra läget sundare. (Koskinen Kauko)
 

5.     Stadsfullmäktige förutsätter att problemen med automatiseringen av metron, speciellt när det gäller plattformsdörrarnas teknik, utreds med det snaraste. (Lohi Jyrki)
 

6.     Stadsfullmäktige förutsätter, eftersom motion och idrott bevisligen minskar segregationen och främjar integrationen, att understödsanslaget för idrottsföreningar vid beredningen av nästa budget dimensioneras på en nivå som gör det möjligt för barn och unga att inrikta sig på den önskade idrottsgrenen så kostnadsneutralt som möjligt. (Bogomoloff Harry)
 

7.     Stadsfullmäktige förutsätter att det snabbt vidtas åtgärder i syfte att förkorta kön till boendeserviceplatser för personer i psykiatrisk rehabilitering. (Kuikka Essi)
 

8.     Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att påverka byggkvaliteten och marknaden i byggbranschen genom att inrätta en egen byggnadsproduktionsenhet. (Saarnio Pekka)

Behandling

Ordföranden konstaterade att i enlighet med den 9.11.2011 godkända handläggningsordningen fortsätter behandlingen av förslaget till budget och ekonomiplan och att diskussionen i ärendet i enlighet med handläggningsordningen har förklarats avslutad.

Ordföranden konstaterade att en sammanställning över förslagen har delats ut till ledamöterna och att förslagen kan läsas i panelerna i mötessystemet på finska och svenska.

Ordföranden föreslog att förslagen, utan uppläsning, antecknas i protokollet såsom en redogörelse enligt följande:

I stadsfullmäktige 9.11.2011 framställda motförslag

Hakanen Yrjö

Motförslag 1
Huvudtitel 1
moment   1 14 03 Utgiftsreservering, till Stns disposition, s. 106
till utgifterna läggs   20 miljoner euro
utgifter sammanlagt     80 miljoner euro
Beloppet används för löneutgifter, säkerställandet av tillräckliga personalresurser och höjning av de lägsta lönerna med ett ”Helsingforstillägg” till 1 800 euro i månaden.

Motförslag 2
Huvudtitel 1
moment          Kommunala affärsverk, Helsingfors Energi, s. 126
4 stycket ”Reserveringen för framtidens...” ändras så att ordet ”kärn-” stryks. Till slutet läggs stycket: Av de vinstmedel som överförs från Helsingfors Energi registreras nu 100 miljoner euro.

Motförslag 3
Huvudtitel 2
moment   2 42 Samkommunen Helsingforsregionens trafiks betalningsandelar, s. 184
till utgifterna läggs   5 miljoner euro
utgifter sammanlagt     180,970 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används för att undvika höjning av biljettpriserna inom Helsingfors interna kollektivtrafik, att införa fler turer och att sänka biljettpriserna för pensionärer och arbetslösa.

Motförslag 4
Huvudtitel 3
moment  3 11 01 Socialverket, s. 217
Barndagvård
tillägg till utgifterna läggs 5 miljoner euro och till inkomsterna 1 miljon euro
totalt  utgifter 327,345 miljoner euro och inkomster 35,751 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används bl.a. för att minska gruppernas storlek och att säkerställa att varje daghem har en ansvarsperson.

Motförslag 5
Huvudtitel 3
moment  3 11 01, s. 217
Tjänster för barnfamiljer
tillägg till utgifterna läggs 5 miljoner euro
totalt  utgifter 153, 261 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används bl.a. för tidigt stöd, barnskydd, familjerådgivningsverksamhet, hemvårdstjänster och lekparksverksamhet.

Motförslag 6
Huvudtitel 3
moment  3 11 01, s. 217
Tjänster för vuxna
tillägg till utgifterna läggs 6 miljoner euro
totalt  327,759 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och 6 miljoner används för övriga tjänster för vuxna, bl.a. missbrukarvård, personlig assistans enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp, serviceboende och främjande av integration.

Motförslag 7
Huvudtitel 3
moment  3 11 01, s. 217
Äldreomsorg
tillägg 4 miljoner euro
totalt  286,327 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används för tjänster för äldre, bl.a. för institutionsvård och långvård, serviceboende, dagverksamhet, stöd för närståendevård och äldreomsorgsprogrammet.

Motförslag 8
Huvudtitel 3
moment  3 21 01, s. 235
Hälsovårdscentralen
tillägg till utgifterna läggs 5 miljoner euro
totalt  utgifter 608,911 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används speciellt för verksamheten vid närhälsostationer, hemvård, hemsjukvård, mentalvårdstjänster, tjänsteköp från Träskända socialsjukhus och förebyggande hälsovård.

Motförslag 9
Huvudtitel 4
moment  4 02, s. 246
Utbildningsverket
tillägg till utgifterna läggs 5 miljoner euro
totalt  utgifter 613,530 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används för bevarande av närskolor, mindre elevgrupper, språkundervisning för invandrare, specialundervisning och elevvård. Dessutom stryks första stycket efter mellanrubriken på sidan 252 om minskning av antalet lokaler som används för grundläggande utbildning.

Motförslag 10
Huvudtitel 4
moment  4 31, s. 319
Ungdomsväsendet
tillägg till utgifterna läggs 2 miljoner euro
totalt  utgifter 30,882 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används för bidrag till ungdomsorganisationer, lokala tjänster inom ungdomsväsendet, understöd för autonoma ungdomslokaler och avgiftsfri användning av skollokaler för ungdomsarbete.

Motförslag 11
Huvudtitel 4
moment  4 15, s. 280
Stadsbiblioteket
tillägg till utgifterna läggs 1 miljon euro
totalt  utgifter 36,498 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används för medieanskaffningar, förlängning av öppettiderna och verksamheten på närbiblioteken.

Motförslag 12
Huvudtitel 4
moment  4 52 03, s. 339
Sysselsättning
tillägg 5 miljoner euro
totalt  utgifter 39,205 miljoner euro
Beloppet läggs till ramen 2012-2014 och används speciellt för sysselsättning av unga och långtidsarbetslösa, arbetsträning och sysselsättningsstigar, rehabiliterande arbete och stöd för föreningar för arbetslösa.

Motförslag 13
Moment  5.5.5, s. 61
Bildnings- och personalväsendet
4 stycket stryks: Konkurrensutsättningen av mat- och städtjänster för skolorna inte bara fortsätter utan ökar också måttfullt.

 

Jag föreslår att följande omröstningsförfarande godkänns:

Motförslagen tas vart och ett särskilt upp till omröstning.

Ledamöterna Thors och Ebelings förslag till hemställningsklämmar har inte understötts och de förfaller därför. De övriga förslagen till hemställningsklämmar tas vart och ett särskilt upp till omröstning.

I stadsfullmäktige 9.11.2011 föreslagna hemställningsklämmar:

1 Puhakka Sirpa

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att Helsingfors går in för att genomföra ungdomsgarantin, som i full utsträckning träder i kraft år 2013 och som innebär att en arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats ska säkerställas för alla ungdomar under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år.

Understödd av: Siimes Hanna-Kaisa

2 Puhakka Sirpa

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att staden ska utreda hur statsanslagen för minskning av långtidsarbetslösheten kan utnyttjas till fullt belopp.

Understödd av: Siimes Hanna-Kaisa

3 Valpas Antti

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter och sätt det finns att inleda uppsökande äldreomsorgsarbete i Helsingfors.

Understödd av: Huru Nina

4 Kiviniemi Mari

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att det görs en utredning om hur de goda rutiner och de innovationer som uppstår under World Design Capital-året kan hållas livskraftiga också efter feståret.

Understödd av: Peltokorpi Terhi

5 Ebeling Mika

Helsingfors stadsfullmäktige anser det vara viktigt att staden på lång sikt eftersträvar en sänkning av biljettpriserna inom kollektivtrafiken till den nivå som är samhällsekonomiskt förmånligast.

Understödd av: Vuorinen Markku

6 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen bereder en framställning för fullmäktige om ett äldreomsorgsprogram med beaktande av målen i den planerade ålderslagen.

Understödd av: Autti Lilli

7 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors föreslår samkommunen HRT att prisen på pensionärsbiljetter ska sänkas.

Understödd av: Autti Lilli

8 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att invånarna hörs i stor utsträckning vid beredningen av de organisationsutredningar och servicestrategier som nämns i budgeten.

Understödd av: Autti Lilli

9 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder med vilka åtgärder de höga tomtarrendena och interna hyrorna kan sänkas.

Understödd av: Autti Lilli

10 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av undervisningen och elevvården vid yrkesläroanstalterna i syfte att minska antalet skolavhopp.

Understödd av: Autti Lilli

11 Hakanen Yrjö

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till utredningen om den eventuella ombyggnadsenhet som nämns i budgeten också utreds om enheten kan verka inom nyproduktionen.

Understödd av: Autti Lilli

12 Koskinen Kauko

Stadsfullmäktige förutsätter att det så snart som möjligt görs en utredning om orsakerna till avbrutna studier vid yrkesläroinrättningar och att det på grundval av utredningen vidtas åtgärder för att göra läget sundare.

Understödd av: Luukkainen Hannele

13 Siimes Hanna-Kaisa  

År 2012 utreds möjligheterna att inom tjänster för barn och unga permanenta de projekt som ingår i välfärdsplanen för barn och unga 2009-2012 och som har konstaterats vara goda och verkningsfulla.

Understödd av: Peltola Kati

14 Lohi Jyrki

Stadsfullmäktige förutsätter att problemen med automatiseringen av metron, speciellt när det gäller plattformsdörrarnas teknik, utreds med det snaraste.

Understödd av: Luukkainen Hannele

15 Bogomoloff Harry

Stadsfullmäktige förutsätter, eftersom motion och idrott bevisligen minskar segregationen och främjar integrationen, att understödsanslaget för idrottsföreningar vid beredningen av nästa budget dimensioneras på en nivå som gör det möjligt för barn och unga att inrikta sig på den önskade idrottsgrenen så kostnadsneutralt som möjligt.

Understödd av: Männistö Lasse

16 Kuikka Essi

Stadsfullmäktige förutsätter att det snabbt vidtas åtgärder i syfte att förkorta kön till boendeserviceplatser för personer i psykiatrisk rehabilitering.

Understödd av: Vesikansa Sanna

17 Saarnio Pekka

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att påverka byggkvaliteten och marknaden i byggbranschen genom att inrätta en egen byggnadsproduktionsenhet.

Understödd av: Anttila Maija

18 Huru Nina

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att möjligheterna och sätten att ordna informationsmöten för seniorer i syfte att säkerställa att det är tryggt för dem att bo hemma utreds genom samarbete över förvaltningsgränserna.

Understödd av: Kanerva Seppo

19 Loukoila Eija

Hemställningskläm: Stadsfullmäktige förutsätter att det år 2012 görs en uppskattning om de fastigheter i stadens ägo som tjänar andra än stadens kärnfunktioner. I uppskattningen utreds fastigheternas skick och deras nuvarande och kommande användning.

Understödd av: Vikstedt Tea

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande:

Ledamoten Yrjö Hakanens motförslag nr 1-13 har inte understötts och de förfaller därför.

Stadsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan godkänns först enhälligt.

Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att Helsingfors går in för att genomföra ungdomsgarantin, som i full utsträckning träder i kraft år 2013 och som innebär att en arbets-, praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats ska säkerställas för alla ungdomar under 25 år och alla nyutexaminerade under 30 år.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 26
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Reiska Laine, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren

Nej-röster: 13
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Blanka: 45
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Heidi Ekholm-Talas, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Elina Moisio, Sole Molander, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att staden ska utreda hur statsanslagen för minskning av långtidsarbetslösheten kan utnyttjas till fullt belopp.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Suzan Ikävalko

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter och sätt det finns att inleda uppsökande äldreomsorgsarbete i Helsingfors.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 84
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att det görs en utredning om hur de goda rutiner och de innovationer som uppstår under World Design Capital-året kan hållas livskraftiga också efter feståret.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 2
Lilli Autti, Yrjö Hakanen

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

5 omröstningen

JA-förslag: Helsingfors stadsfullmäktige anser det vara viktigt att staden på lång sikt eftersträvar en sänkning av biljettpriserna inom kollektivtrafiken till den nivå som är samhällsekonomiskt förmånligast.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 10
Riitta Aejmelaeus, Yrjö Hakanen, Jessica Karhu, Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Sari Näre, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Markku Vuorinen

Nej-röster: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Laura Rissanen, Riitta Snäll, Ulla-Marja Urho

Blanka: 67
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

6 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen bereder en framställning för fullmäktige om ett äldreomsorgsprogram med beaktande av målen i den planerade ålderslagen.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tuomo Valokainen, Tea Vikstedt

Nej-röster: 8
Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Blanka: 64
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

7 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors föreslår samkommunen HRT att prisen på pensionärsbiljetter ska sänkas.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 11
Maija Anttila, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Reiska Laine, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Sole Molander, Terhi Peltokorpi, Pekka Saarnio

Nej-röster: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Heikki Karu, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Jan Vapaavuori, Ville Ylikahri

Blanka: 61
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

8 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att invånarna hörs i stor utsträckning vid beredningen av de organisationsutredningar och servicestrategier som nämns i budgeten.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Zahra Abdulla, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Silvia Modig, Sari Näre, Kati Peltola, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 4
Heidi Ekholm-Talas, Minerva Krohn, Lasse Männistö, Risto Rautava

Blanka: 68
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

9 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder med vilka åtgärder de höga tomtarrendena och interna hyrorna kan sänkas.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 13
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Antti Valpas, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen

Nej-röster: 6
Kimmo Helistö, Minerva Krohn, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Jan Vapaavuori

Blanka: 65
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

10 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt utvecklingen av undervisningen och elevvården vid yrkesläroanstalterna i syfte att minska antalet skolavhopp.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 12
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Arja Karhuvaara, Jyrki Lohi, Sari Näre, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela

Nej-röster: 2
Minerva Krohn, Sari Sarkomaa

Blanka: 70
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

11 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till utredningen om den eventuella ombyggnadsenhet som nämns i budgeten också utreds om enheten kan verka inom nyproduktionen.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 10
Maija Anttila, Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Reiska Laine, Silvia Modig, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tea Vikstedt

Nej-röster: 3
Minerva Krohn, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi

Blanka: 71
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

12 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det så snart som möjligt görs en utredning om orsakerna till avbrutna studier vid yrkesläroinrättningar och att det på grundval av utredningen vidtas åtgärder för att göra läget sundare.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 84
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

13 omröstningen

JA-förslag: År 2012 utreds möjligheterna att inom tjänster för barn och unga permanenta de projekt som ingår i välfärdsplanen för barn och unga 2009-2012 och som har konstaterats vara goda och verkningsfulla.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Tarja Kantola, Anu Korppi-Koskela, Essi Kuikka, Reiska Laine, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Thomas Wallgren

Nej-röster: 2
Minerva Krohn, Risto Rautava

Blanka: 52
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

14 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att problemen med automatiseringen av metron, speciellt när det gäller plattformsdörrarnas teknik, utreds med det snaraste.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 79
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Minerva Krohn

Blanka: 4
Lilli Autti, Jessica Karhu, Sari Näre, Tea Vikstedt

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

15 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter, eftersom motion och idrott bevisligen minskar segregationen och främjar integrationen, att understödsanslaget för idrottsföreningar vid beredningen av nästa budget dimensioneras på en nivå som gör det möjligt för barn och unga att inrikta sig på den önskade idrottsgrenen så kostnadsneutralt som möjligt.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Riitta Aejmelaeus, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen

Nej-röster: 5
Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Minerva Krohn, Elina Moisio, Julia Virkkunen

Blanka: 35
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Antti Vuorela, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

16 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det snabbt vidtas åtgärder i syfte att förkorta kön till boendeserviceplatser för personer i psykiatrisk rehabilitering.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Sole Molander

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

17 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att påverka byggkvaliteten och marknaden i byggbranschen genom att inrätta en egen byggnadsproduktionsenhet.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Annika Andersson, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Johanna Sumuvuori, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Maria Björnberg-Enckell, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Jan Vapaavuori

Blanka: 25
Riitta Aejmelaeus, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Sole Molander, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

18 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för år 2012 att möjligheterna och sätten att ordna informationsmöten för seniorer i syfte att säkerställa att det är tryggt för dem att bo hemma utreds genom samarbete över förvaltningsgränserna.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 8
Maija Anttila, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Antti Valpas

Nej-röster: 1
Minerva Krohn

Blanka: 75
Zahra Abdulla, Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Reiska Laine, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Silvia Modig, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Sanna Perkiö

19 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det år 2012 görs en uppskattning om de fastigheter i stadens ägo som tjänar andra än stadens kärnfunktioner. I uppskattningen utreds fastigheternas skick och deras nuvarande och kommande användning.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 17
Lilli Autti, Jorma Bergholm, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Reiska Laine, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Tea Vikstedt

Nej-röster: 1
Minerva Krohn

Blanka: 64
Riitta Aejmelaeus, Annika Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Gunvor Brettschneider, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Elina Moisio, Sole Molander, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Frånvarande: 3
Zahra Abdulla, Matti Enroth, Sanna Perkiö

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 tehdyt vastaehdotukset ja toivomusponnet

4

Äänestyslistat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna stadsstyrelsens förslag till budget för år 2012 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2012–2014.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren 2012–2014 ingår i bilaga 1. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Kaupunginvaltuustossa 9.11.2011 tehdyt vastaehdotukset ja toivomusponnet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 09.11.2011 § 211

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Beslut

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att behandlingen av ärendet i enlighet med handläggningsordningen fortsätter 16.11.2011 kl. 16.00.

Behandling

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Handläggningen inleds med diskussion. Ändringsförslag rörande förslaget till budget och ekonomiplan ska framställas under diskussionen, likaså förslag om återremiss av budgetmotioner. Dessutom ska eventuella förslag till hemställningsklämmar som hänför sig till ärendet framställas under diskussionen.

Numret och beteckningen på kapitlet och/eller momentet i fråga och den föreslagna ändringen ska framgå av förslag som gäller anslag och bindande verksamhetsmål.

Om helt nya inkomst- eller utgiftsmoment önskas i förslaget till budget och/eller ekonomiplan ska de föreslås placerade i slutet av vederbörande kapitel.

Ändringsförslagen ska lämnas in genom mötesapplikationen.

Då diskussionen har förklarats avslutad avbryts handläggningen och den fortsätts onsdag 16.11.2011 klockan 16.00. Då förrättas de behövliga omröstningarna om förslaget till budget och ekonomiplan, budgetmotionerna och hemställningsklämmarna.

Handläggningsordningen godkändes.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 31.10.2011 § 959

Pöydälle 10.10.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

10.10.2011 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566