Helsingfors stad

Protokoll

17/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 219

Val av ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2011-002274 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Ville Kopra befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Risto Kolanen till ny personlig ersättare för Arto Bryggare i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Ville Kopra befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Risto Kolanen till ny personlig ersättare för Arto Bryggare i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Ville Kopra (SDP) anhåller  20.10.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 (ärende 5) Ville Kopra till personlig ersättare för Arto Bryggare i stadsstyrelsen för mandattiden 2011–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

  Kaupunginhallitus

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2011 § 958

HEL 2011-002274 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ville Kopralle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Risto Kolasen Arto Bryggaren uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566