Helsingfors stad

Protokoll

16/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

09.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 211

Budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Beslut

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att behandlingen av ärendet i enlighet med handläggningsordningen fortsätter 16.11.2011 kl. 16.00.

Behandling

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Handläggningen inleds med diskussion. Ändringsförslag rörande förslaget till budget och ekonomiplan ska framställas under diskussionen, likaså förslag om återremiss av budgetmotioner. Dessutom ska eventuella förslag till hemställningsklämmar som hänför sig till ärendet framställas under diskussionen.

Numret och beteckningen på kapitlet och/eller momentet i fråga och den föreslagna ändringen ska framgå av förslag som gäller anslag och bindande verksamhetsmål.

Om helt nya inkomst- eller utgiftsmoment önskas i förslaget till budget och/eller ekonomiplan ska de föreslås placerade i slutet av vederbörande kapitel.

Ändringsförslagen ska lämnas in genom mötesapplikationen.

Då diskussionen har förklarats avslutad avbryts handläggningen och den fortsätts onsdag 16.11.2011 klockan 16.00. Då förrättas de behövliga omröstningarna om förslaget till budget och ekonomiplan, budgetmotionerna och hemställningsklämmarna.

Handläggningsordningen godkändes.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna stadsstyrelsens förslag till budget för år 2012 och förslag till ekonomiplan som anvisning för åren 2012–2014.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren 2012–2014 ingår i bilaga 1. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tuula Saxholm, budgetchef, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1

Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2011 § 959

Pöydälle 10.10.2011

HEL 2011-005238 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2012 - 2014.

10.10.2011 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566