Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 185

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2011-002448 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Johanna Sumuvuorelle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Johanna Sumuvuorelle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Johanna Sumuvuori (Vihr.) pyytää 16.9.2011 vapautusta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 7.10.2009 (asia 3) Johanna Sumuvuoren jäseneksi ja puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 856

HEL 2011-002448 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Johanna Sumuvuorelle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Anni Sinnemäen uudeksi jäseneksi ja uudeksi puheenjohtajaksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566