Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 191

Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön muuttaminen

HEL 2011-004022 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 1 ja 8 §:n 1.1.2012 alkaen seuraavasti:

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin keskitetystä taloussuunnittelusta ja -hallinnosta sekä avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäisessä valvonnassa, tietotekniikan hyödyntämisessä ja elinkeinopolitiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi virasto vastaa konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Lisäksi virasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen ohjauksessa ja asunto-ohjelman valmistelussa.

8 §

Varainhallinnan toimiala

Osasto huolehtii rahoitukseen, sijoitustoimintaan, maksuvalmiuteen ja henkilöstökassatoimintaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Talous- ja suunnittelukeskuksen voimassa oleva johtosääntö

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 1 ja 8 §:n 1.1.2012 alkaen seuraavasti:

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin keskitetystä taloussuunnittelusta ja -hallinnosta sekä avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäisessä valvonnassa, tietotekniikan hyödyntämisessä ja elinkeinopolitiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi virasto vastaa konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Lisäksi virasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen ohjauksessa ja asunto-ohjelman valmistelussa.

8 §

Varainhallinnan toimiala

Osasto huolehtii rahoitukseen, sijoitustoimintaan, maksuvalmiuteen ja henkilöstökassatoimintaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2011 (§ 604) kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa valmistelemaan talous- ja suunnittelukeskuksen johtosääntöön tarpeelliset muutokset niin, että harmaan talouden seurannan ja torjunnan konsernitasoinen vastuu on talous- ja suunnittelukeskuksella. Kaupunginhallitus ilmoittaa, että kaupunginvaltuustolle nyt tehty esitys on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa. Johtosäännön 1 ja 8 §:iin on niitä muutoin muuttamatta lisätty seuraavat lauseet: 1 §:ään lause "Lisäksi virasto vastaa konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta" sekä 8 §:ään lause "Lisäksi osasto huolehtii konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta".

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Talous- ja suunnittelukeskuksen voimassa oleva johtosääntö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 834

HEL 2011-004022 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön 1 ja 8 §:n 1.1.2012 alkaen seuraavasti:

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus vastaa kaupunginhallituksen alaisena virastona kaupungin keskitetystä taloussuunnittelusta ja -hallinnosta sekä avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajistoa hallinnon yleisessä kehittämisessä, sisäisessä valvonnassa, tietotekniikan hyödyntämisessä ja elinkeinopolitiikassa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi virasto vastaa konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Lisäksi virasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisen ohjauksessa ja asunto-ohjelman valmistelussa.

8 §

Varainhallinnan toimiala

Osasto huolehtii rahoitukseen, sijoitustoimintaan, maksuvalmiuteen ja henkilöstökassatoimintaan liittyvistä tehtävistä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi osasto huolehtii konsernitasoisesta harmaan talouden seurannasta ja torjunnasta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566