Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 188

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet

HEL 2011-004268 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Kauko Aaltonen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet

2.     välja Jukka Liukkonen till ny personlig ersättare för Kirsi-Leena Helle i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Kauko Aaltonen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet

2.     välja Jukka Liukkonen till ny personlig ersättare för Kirsi-Leena Helle i direktionen för stadsmuseet för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Kauko Aaltonen (Vänst.) anhåller 10.8.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsmuseet.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Kauko Aaltonen till personlig ersättare för Kirsi-Leena Helle i direktionen för stadsmuseet för mandattiden 2009−2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 832

HEL 2011-004268 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Kauko Aaltoselle vapautuksen taidemuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jukka Liukkosen Kirsi-Leena Hellen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566