Helsingfors stad

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 189

Val av ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi

HEL 2011-004259 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Anna Jern befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi

2.     välja Janina Mackiewicz till ny personlig ersättare för Mikael Sjövall i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Anna Jern befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi

2.     välja Janina Mackiewicz till ny personlig ersättare för Mikael Sjövall i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Anna Jern (SFP) anhåller (13.9.2011) om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi.

Stadsfullmäktige valde 3.2.2010 (ärende 6) Anna Jern till personlig ersättare för Mikael Sjövall i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2011 § 833

HEL 2011-004259 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Anna Jernille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Janina Mackiewiczin Mikael Sjövallin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Oker-Blom Jan: Vastaehdotus: Janina Mackiewicz Sjövallin uudeksi varajäseneksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566