Helsingin kaupunki

Protokoll

14/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/13

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 192

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2011-002621 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Maria Lahtinen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Tiina Turkia till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Maria Lahtinen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Tiina Turkia till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2012.

Föredraganden

Maria Lahtinen anhåller 7.9.2011 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 11.2.2009 (ärende 13) Maria Lahtinen till nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny nämndeman för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 857

HEL 2011-002621 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Lahtiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Tiina Turkian käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566