Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/13

 

12.10.2011

 

 

 

 

 

 

§ 192

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2011-002621 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Maria Lahtiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Tiina Turkian käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Lahtiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Tiina Turkian käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Maria Lahtinen pyytää 7.9.2011 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 13) Maria Lahtisen käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2011 § 857

HEL 2011-002621 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Lahtiselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Tiina Turkian käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566