Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 178

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

HEL 2011-003234 T 00 00 02

HEL 2011-000326, 2011-000599, 2010-1849, 2011-000318, 2011-000598, 2011-000952, 2011-000953, 2011-000600, 2010-574, 2010-1626, 2011-000320, 2011-000323, 2011-000316, 2011-000319, 2011-000846

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa liitteessä 1 mainittujen aloitteiden 1 ja 3-15 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti palauttaa aloitteen 2 kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti: Aloitteet käsitellään kukin erikseen numerojärjestyksessä. Kunkin aloitteen osalta sallitaan erikseen keskustelu ja mikäli keskustelussa on tehty ehdotuksia, toimitetaan välittömästi keskustelun päätyttyä tarvittavat äänestykset.

Aloite 1
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Aloite 2
Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt aloitteen käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen aloitteen palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun aloitteen palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Paavo Arhinmäki valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa aloitteen käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Paavo Arhinmäen palautusehdotus hyväksytty.

Palautusehdotus:
Arhinmäki Paavo: Esitän palautettavaksi aloitten 2 uudelleen valmisteltavaksi.

Kannattaja: Vikstedt Tea

3. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: ALOITE 2.Esitän palautettavaksi aloitten 2 uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Mari Holopainen, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Jan Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 49
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Tarja Kantola

Poissa: 3
Otto Lehtipuu, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, joten samalla raukesi valtuutettu Sari Näreen ehdottama toivomusponsi.

Näre Sari: Toivomusponsi: Aloite 2 (Paavo Arhinmäki)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus järjestää toimeentulotukiasiakkaiden terveyskeskus- ja sairaalamaksujen laskutus suoraan sosiaalitoimen kautta.

Aloitteet 3-15
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotukset.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen vastaukset

2

Aloite 1 (vt Antti Vuorela)

3

Aloite 2 (vt Paavo Arhinmäki)

4

Aloitteesta 2 saadut lausunnot

5

Aloite 3 (vt Kimmo Helistö)

6

Aloitteesta 3 saadut lausunnot

7

Aloite 4 (vt Seppo Kanerva)

8

Aloitteesta 4 saadut lausunnot

9

Aloite 5 (vt Jyrki Lohi)

10

Aloitteesta 5 saadut lausunnot

11

Aloite 6 (vt Tuomo Valokainen)

12

Aloitteesta 6 saatu lausunto

13

Aloite 7 (vt Tuomo Valokainen)

14

Aloitteesta 7 saadut lausunnot

15

Aloite 8 (vt Tarja Tenkula)

16

Aloitteesta 8 saadut lausunnot

17

Aloite 9 (vt Antti Vuorela)

18

Aloitteesta 9 saadut lausunnot

19

Aloite 10 (vt Pia Pakarinen)

20

Aloitteesta 10 saatu lausunto

21

Aloite 11 (vt Outi Alanko-Kahiluoto)

22

Aloitteesta 11 saatu lausunto

23

Aloite 12 (vt Lilli Autti)

24

Aloitteesta 12 saadut lausunnot

25

Aloite 13 (vt Arto Bryggare)

26

Aloitteesta 13 saadut lausunnot

27

Aloite 14 (vt Sirpa Asko-Seljavaara)

28

Aloitteesta 14 saadut lausunnot

29

Aloite 15 (vt Kimmo Helistö)

30

Aloitteesta 15 saatu lausunto

31

Luettelo vireillä olevista aloitteista

32

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa liitteessä 1 mainittujen aloitteiden 1-15 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: "Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa." Kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 11.5.2011 (asia 7).

Liitteessä 1 on kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin aloitteisiin. Aloitteet kokonaisuudessaan ovat esityksen erillisinä liitteinä.

Sähköiseen asianhallintajärjestelmään siirtymisen vuoksi osa aloitteista pyydetyistä lausunnoista on annettu sähköisesti ja osa vielä vanhan järjestelmän mukaisesti paperilla. Sähköisesti Ahjossa annetut lausunnot ovat kunkin aloitevastauksen päätöshistoriassa liitteessä 1. Paperilla annetut lausunnot ovat tämän esityksen erillisinä liitteinä kunkin aloitteen jälkeen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto on 29.11.2000 (asia 8) hyväksynyt seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä." Viimeisenä liitteenä on luettelo vireillä olevista aloitteista.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginhallituksen vastaukset

2

Aloite 1 (vt Antti Vuorela)

3

Aloite 2 (vt Paavo Arhinmäki)

4

Aloitteesta 2 saadut lausunnot

5

Aloite 3 (vt Kimmo Helistö)

6

Aloitteesta 3 saadut lausunnot

7

Aloite 4 (vt Seppo Kanerva)

8

Aloitteesta 4 saadut lausunnot

9

Aloite 5 (vt Jyrki Lohi)

10

Aloitteesta 5 saadut lausunnot

11

Aloite 6 (vt Tuomo Valokainen)

12

Aloitteesta 6 saatu lausunto

13

Aloite 7 (vt Tuomo Valokainen)

14

Aloitteesta 7 saadut lausunnot

15

Aloite 8 (vt Tarja Tenkula)

16

Aloitteesta 8 saadut lausunnot

17

Aloite 9 (vt Antti Vuorela)

18

Aloitteesta 9 saadut lausunnot

19

Aloite 10 (vt Pia Pakarinen)

20

Aloitteesta 10 saatu lausunto

21

Aloite 11 (vt Outi Alanko-Kahiluoto)

22

Aloitteesta 11 saatu lausunto

23

Aloite 12 (vt Lilli Autti)

24

Aloitteesta 12 saadut lausunnot

25

Aloite 13 (vt Arto Bryggare)

26

Aloitteesta 13 saadut lausunnot

27

Aloite 14 (vt Sirpa Asko-Seljavaara)

28

Aloitteesta 14 saadut lausunnot

29

Aloite 15 (vt Kimmo Helistö)

30

Aloitteesta 15 saatu lausunto

31

Luettelo vireillä olevista aloitteista

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 809

Pöydälle Khs 12.9.2011

HEL 2011-003234 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen 1 uudelleen valmisteluun niin, että maan hallituksen ohjelman kirjaukset veroparatiisikysymyksistä otetaan vastauksessa huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti äänin 15-0 palauttaa aloitteen 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa liitteessä 1 mainittujen aloitteiden 2-4 ja 6-17 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Käsittely

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Ojala Outi: Aloite 3 Arhinmäki:
Kaupunginhallitus esittää että Helsinki siirtää asiakasmaksujen perinnän kokonaisuudessaan kaupungin oman taloushallinnon tehtäväksi ja tarjoaa myös muille pääkaupunkiseudun kunnille yhteistyötä perinnän hoitamisessa.

Palautusehdotus:
Kantola Tarja: Palautetaan aloite 1 uudelleen valmisteluun, niin että maan hallituksen ohjelman kirjaukset veroparatiisikysymyksistä otetaan vastauksessa huomioon.

Kannattajat: Rissanen Laura

Palautusehdotus:
Kantola Tarja: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Kannattajat: Moisio Elina

Palautusehdotus:
Moisio Elina: Aloite 5 palautetaan valmisteltavaksi siten, että aloite toteutetaan

Kannattajat: Ojala Outi

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Palautusehdotus: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.
EI-ehdotus: Palautusehdotus: Aloite 5 palautetaan valmisteltavaksi siten, että aloite toteutetaan

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Jan Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0
 

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Tarja Kantola, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan Oker-Blom, Nasima Razmyar, Johanna Sumuvuori, Laura Rissanen, Tatu Rauhamäki, Ville Ylikahri, Risto Rautava

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

12.09.2011 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566