Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2011

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 165

Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

HEL 2011-003905 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Eija Loukoilan Outi Ojalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Lea Saukkosen Juha Hakolan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Oheismateriaali

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Eija Loukoilan Outi Ojalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Juha Hakolan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto valitsi 19.1.2011 (asia 5) Tatu Rauhamäen (Kok.) Juha Hakolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Paavo Arhinmäen (Vas.) Outi Ojalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2011-2012.

Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011 (asia 9) valinnut Tatu Rauhamäen varsinaiseksi jäseneksi kaupunginhallitukseen, ja Paavo Arhinmäki on 5.9.2011 pyytänyt vapautusta kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston olisi valittava Juha Hakolalle ja Outi Ojalalle uudet henkilökohtaiset varajäsenet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 803

HEL 2011-003905 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Eija Loukoilan Outi Ojalan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Juha Hakolan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Ojala Outi: Vastaehdotus: Eija Loukoila Ojalan varajäseneksi

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566