Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 171

Val av ersättare i bostadsnämnden

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Eeva Kärkkäinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i bostadsnämnden

2.     välja Kaija-Kristiina Muilu till ny personlig ersättare för Mika Rossi i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Eeva Kärkkäinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i bostadsnämnden

2.     välja Kaija-Kristiina Muilu till ny personlig ersättare för Mika Rossi i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Eeva Kärkkäinen (Cent.) anhåller 18.8.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i bostadsnämnden på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Eeva Kärkkäinen till personlig ersättare för Mika Rossi i bostadsnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 808

HEL 2011-003852 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eeva Kärkkäiselle vapautuksen asuntolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kaija-Kristiina Muilun Mika Rossin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566