Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 168

Val av ledamot i revisionsnämnden

HEL 2011-003329 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Satu Kouvalainen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden räknat från 4.10.2011

2.     välja Katja Utti-Lankinen till ny ledamot i revisionsnämnden räknat från 4.10.2011 för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Satu Kouvalainen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden räknat från 4.10.2011

2.     välja Katja Utti-Lankinen till ny ledamot i revisionsnämnden räknat från 4.10.2011 för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Satu Kouvalainen (Saml.) anhåller 26.8.2011 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i revisionsnämnden räknat från 4.10.2011 på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Satu Kouvalainen till ledamot i revisionsnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 805

HEL 2011-003329 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Satu Kouvalaiselle vapautuksen tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 4.10.2011 alkaen

2.     valita Katja Utti-Lankisen uudeksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan 4.10.2011 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

19.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Rauhamäki Tatu: Vastaehdotus: Katja Utti-Lankinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566