Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 166

Val av ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden

HEL 2011-002436 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Tatu Rauhamäki befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden

2.     välja Arja Karhuvaara till ny ledamot och Lasse Männistö till ny ordförande i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Oheismateriaali

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Tatu Rauhamäki befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden

2.     välja ____________________ till ny ledamot och ____________________ till ny ordförande i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Tatu Rauhamäki (Saml.) anhåller 14.9.2011 om befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden efter att ha blivit vald till ledamot i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 9.9.2009 (ärende 3) Tatu Rauhamäki till ledamot och ordförande i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 810

HEL 2011-002436 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Tatu Rauhamäelle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi ja ____________________ uudeksi puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566