Helsingfors stad

Protokoll

13/2011

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

28.09.2011

 

 

 

 

 

 

§ 178

Behandling av fullmäktigemotioner

HEL 2011-003234 T 00 00 02

HEL 2011-000326, 2011-000599, 2010-1849, 2011-000318, 2011-000598, 2011-000952, 2011-000953, 2011-000600, 2010-574, 2010-1626, 2011-000320, 2011-000323, 2011-000316, 2011-000319, 2011-000846

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse motionerna 1 och 3–15 i bilaga 1 vara slutligt behandlade.

Vidare beslutade stadsfullmäktige återremittera motionen 2 till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning: Motionerna behandlas var och en särskilt i nummerordning enligt betänkandet. För varje motion tillåts särskilt diskussion och om härvid framställts förslag, verkställs behövliga omröstningar genast efter diskussionen.

Motion 1
På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Motion 2
Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av motionen avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av motionen till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Tea Vikstedt under diskussionen hade föreslagit att motionen skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av motionen röstar ja; vinner nej, har ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag om återremiss godkänts.

Förslag om återremiss:
Arhinmäki Paavo:
Motion 2. Jag föreslår att motionen återremitteras för ny beredning.

Understödd av: Vikstedt Tea

3 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Motion 2: Jag föreslår att motionen återremitteras för ny beredning.

Ja-röster: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Mari Holopainen, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Elina Moisio, Jan Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 49
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Harri Saksala, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Tarja Kantola

Frånvarande: 3
Otto Lehtipuu, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning. Samtidigt förföll ledamoten Sari Näres förslag till hemställningskläm.

Näre Sari: Hemställningskläm: Motion 2 (Paavo Arhinmäki)

Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheten att fakturera socialväsendet direkt för hälsocentrals- och sjukhusavgifterna för de klienter som får utkomststöd ska utredas.

Motionerna 3-15

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginhallituksen vastaukset

2

Aloite 1 (vt Antti Vuorela)

3

Aloite 2 (vt Paavo Arhinmäki)

4

Aloitteesta 2 saadut lausunnot

5

Aloite 3 (vt Kimmo Helistö)

6

Aloitteesta 3 saadut lausunnot

7

Aloite 4 (vt Seppo Kanerva)

8

Aloitteesta 4 saadut lausunnot

9

Aloite 5 (vt Jyrki Lohi)

10

Aloitteesta 5 saadut lausunnot

11

Aloite 6 (vt Tuomo Valokainen)

12

Aloitteesta 6 saatu lausunto

13

Aloite 7 (vt Tuomo Valokainen)

14

Aloitteesta 7 saadut lausunnot

15

Aloite 8 (vt Tarja Tenkula)

16

Aloitteesta 8 saadut lausunnot

17

Aloite 9 (vt Antti Vuorela)

18

Aloitteesta 9 saadut lausunnot

19

Aloite 10 (vt Pia Pakarinen)

20

Aloitteesta 10 saadut lausunnot

21

Aloite 11 (vt Outi Alanko-Kahiluoto)

22

Aloitteesta 11 saatu lausunto

23

Aloite 12 (vt Lilli Autti)

24

Aloitteesta 12 saadut lausunnot

25

Aloite 13 (vt Arto Bryggare)

26

Aloitteesta 13 saadut lausunnot

27

Aloite 14 (vt Sirpa Asko-Seljavaara)

28

Aloitteesta 14 saadut lausunnot

29

Aloite 15 (vt Kimmo Helistö)

30

Aloitteesta 15 saatu lausunto

31

Luettelo vireillä olevista aloitteista

32

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 1–15 i bilaga 1 vara slutligt behandlade.

Föredraganden

Enligt 22 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige har fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. Stge godkände 16.6.2010 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande innehåll: ”Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen för behandling inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då motioner nästa gång behandlas. Fullmäktige behandlar egentliga motioner fyra gånger varje kalenderår." Stadsfullmäktige behandlade senast fullmäktigemotioner 11.5.2011 (ärende 7).

Bilaga 1 omfattar stadsstyrelsens svar på fullmäktigemotionerna. Motionerna utgör i sin helhet separata bilagor till framställningen.

Till följd av övergången till det elektroniska ärendehanteringssystemet har en del av utlåtandena om motionerna avgetts elektroniskt och en del ännu i pappersform enligt det gamla systemet. De utlåtanden som avgetts elektroniskt i Ahjo finns i de enskilda motionssvarens beslutshistoria i bilaga 1. De utlåtanden som avgetts i pappersform utgör särskilda bilagor till denna framställning efter motionen i fråga.

Stadsfullmäktige godkände 29.11.2000 (ärende 8) följande hemställningskläm: ”Stadsfullmäktige förutsätter att det görs upp en uppdaterad förteckning och tidtabell över motionerna. Fullmäktigeledamöterna kan då följa behandlingen av motionerna.” Den sista bilagan utgör en förteckning över de fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, Telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginhallituksen vastaukset

2

Aloite 1 (vt Antti Vuorela)

3

Aloite 2 (vt Paavo Arhinmäki)

4

Aloitteesta 2 saadut lausunnot

5

Aloite 3 (vt Kimmo Helistö)

6

Aloitteesta 3 saadut lausunnot

7

Aloite 4 (vt Seppo Kanerva)

8

Aloitteesta 4 saadut lausunnot

9

Aloite 5 (vt Jyrki Lohi)

10

Aloitteesta 5 saadut lausunnot

11

Aloite 6 (vt Tuomo Valokainen)

12

Aloitteesta 6 saatu lausunto

13

Aloite 7 (vt Tuomo Valokainen)

14

Aloitteesta 7 saadut lausunnot

15

Aloite 8 (vt Tarja Tenkula)

16

Aloitteesta 8 saadut lausunnot

17

Aloite 9 (vt Antti Vuorela)

18

Aloitteesta 9 saadut lausunnot

19

Aloite 10 (vt Pia Pakarinen)

20

Aloitteesta 10 saadut lausunnot

21

Aloite 11 (vt Outi Alanko-Kahiluoto)

22

Aloitteesta 11 saatu lausunto

23

Aloite 12 (vt Lilli Autti)

24

Aloitteesta 12 saadut lausunnot

25

Aloite 13 (vt Arto Bryggare)

26

Aloitteesta 13 saadut lausunnot

27

Aloite 14 (vt Sirpa Asko-Seljavaara)

28

Aloitteesta 14 saadut lausunnot

29

Aloite 15 (vt Kimmo Helistö)

30

Aloitteesta 15 saatu lausunto

31

Luettelo vireillä olevista aloitteista

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 809

Pöydälle Khs 12.9.2011

HEL 2011-003234 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen 1 uudelleen valmisteluun niin, että maan hallituksen ohjelman kirjaukset veroparatiisikysymyksistä otetaan vastauksessa huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti äänin 15-0 palauttaa aloitteen 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa liitteessä 1 mainittujen aloitteiden 2-4 ja 6-17 tulleen lopullisesti käsitellyiksi.

Käsittely

19.09.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Ojala Outi: Aloite 3 Arhinmäki:
Kaupunginhallitus esittää että Helsinki siirtää asiakasmaksujen perinnän kokonaisuudessaan kaupungin oman taloushallinnon tehtäväksi ja tarjoaa myös muille pääkaupunkiseudun kunnille yhteistyötä perinnän hoitamisessa.

Palautusehdotus:
Kantola Tarja: Palautetaan aloite 1 uudelleen valmisteluun, niin että maan hallituksen ohjelman kirjaukset veroparatiisikysymyksistä otetaan vastauksessa huomioon.

Kannattajat: Rissanen Laura

Palautusehdotus:
Kantola Tarja: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Kannattajat: Moisio Elina

Palautusehdotus:
Moisio Elina: Aloite 5 palautetaan valmisteltavaksi siten, että aloite toteutetaan

Kannattajat: Ojala Outi

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Palautusehdotus: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.
EI-ehdotus: Palautusehdotus: Aloite 5 palautetaan valmisteltavaksi siten, että aloite toteutetaan

Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Jan Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 0
 

2. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus: Palautetaan aloite 5 uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin hankinnoissa korostetaan reilun kaupan kriteerejä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Tarja Kantola, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan Oker-Blom, Nasima Razmyar, Johanna Sumuvuori, Laura Rissanen, Tatu Rauhamäki, Ville Ylikahri, Risto Rautava

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

12.09.2011 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

 

FO-nummer

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors

Kontonr

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566