Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2023

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

01.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän aloite asuntojen energiankulutuksesta

Valtuutettujen aloitteet

        valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttamisesta
 

        valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite julkisen liikenteen lipunhintojen alentamisesta määräaikaisen 0% alvin johdosta
 

        valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite poikkeuslupien myöntämiskäytännön tiukentamisesta puistojen osalta
 

        valtuutettu Nina Miettisen aloite liikuntakäytössä olevien kenttien vapaakäyttövuorojen turvaamisesta
 

        valtuutettu Atte Kalevan aloite Vihdintien-Kaupintien raitiotien tarpeellisuuden uudelleen arvioinnista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566