Helsingfors stad

Protokoll

4/2023

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

01.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Uppdatering av koncerndirektivet

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände det uppdaterade koncerndirektivet för Helsingfors stad enligt bilaga 1.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Miia Aho, koncernjurist, telefon: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohje luonnos_päivitetty 31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige godkände 25.5.2016 (§ 138) ett nytt koncerndirektiv där det som föreskrivs i den nya kommunallagen (410/2015) om bland annat minimikraven på innehållet i koncernstyrningen och koncerndirektivet beaktas. Det föregående koncerndirektivet härstammade från 2008.

Koncerndirektivet uppdaterades 2017 i samband med reformen av stadens ledningssystem (stadsfullmäktige 17.5.2017, § 241).

Bestämmelser om koncerndirektivet i kommunallagen

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv.

I 47 § i kommunallagen föreskrivs om verksamhet i kommunens dottersammanslutningar och koncerndirektiv. Enligt lagrummet ska det genom ägarstyrningen ses till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar. I sammansättningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar ska en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i kommunens dottersammanslutningar och i tillämpliga delar i intressesammanslutningar.

Enligt kommunallagen ska det i koncerndirektivet meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om:

1) planeringen och styrningen av kommunkoncernens ekonomi och investeringar;

2) ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen;

3) informationen och tryggad rätt för kommunens förtroendevalda att få upplysningar;

4) skyldigheten att inhämta stadens åsikt före beslutsfattandet;

5) koncernens interna tjänster;

6) sammansättningen och utnämningen av styrelserna för kommunens dottersammanslutningar;

7) en god förvaltnings- och ledningspraxis i kommunens dottersammanslutningar.

Centrala bestämmelser i det uppdaterade koncerndirektivet

Godkännandet av ägarstrategierna för enskilda dottersammanslutningar 2021, tyngdpunkterna i stadsstrategin 2021–2025 och den praktiska tillämpningen av koncerndirektivet, där man märkt att vissa punkter behöver preciseras, har medfört ett motiverat behov att uppdatera det nuvarande koncerndirektivet.

Koncerndirektivets innehåll förblir detsamma till många väsentliga delar. Texten har också koncentrerats och förtydligats betydligt i samband med uppdateringen av själva innehållet. Dessutom har överlappningar tagits bort så att det i koncerndirektivet inte längre föreskrivs om något sådant som det redan föreskrivs om i förvaltningsstadgan eller stadens övriga direktiv och anvisningar. Avsikten är att skapa ett tydligt direktiv som styr stadens ägarstyrning och dottersammanslutningarnas verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Det uppdaterade koncerndirektivet är betydligt mer koncentrerat än det nuvarande direktivet och på grund av det som nämns ovan har direktivet i huvudsak skrivits om. Därför är det varken möjligt eller ändamålsenligt att här presentera en separat version med ändringar.

        Bestämmelsen om koncerndirektivets tillämpningsområde preciserades. Koncerndirektivet tillämpas på ägarstyrningen i kommunens dottersammanslutningar och i de intressesammanslutningar och samkommuner som är viktiga för stadens ekonomi och verksamhet i den mån det är möjligt och motiverat med beaktande av stadens ägarandel, bestämmande inflytande eller rösträtts- och grundkapitalandel. Sådana sammanslutningar är bland annat HRT, HRM och HUS.

        Bestämmelsen om koncerndirektivets bindande karaktär preciserades utgående från att en bestämmelse om koncernstyrning ska ingå i dottersammanslutningarnas bolagsordningar eller stadgor. Utgångspunkten är att styrelserna i enlighet med deras lagstadgade omsorgsskyldighet är förpliktade att följa koncerndirektivet.

        Koncerndirektivets definitioner och allmänna beskrivningar av koncernstyrning, ägarpolitik och ägarvärde koncentrerades och preciserades.

        De tidigare bestämmelserna i koncerndirektivet som tryggar och främjar likabehandling sammanslogs till en övergripande princip om att staden strävar efter att främja likabehandling i fråga om kön och olika språkgrupper i koncernstyrningen. Denna princip omfattar all verksamhet som koncerndirektivet tillämpas på.

        Koncerndirektivet utökades med bestämmelser gällande ägarstrategin för varje dottersammanslutning och beskrivningar om placeringen av dottersammanslutningarna i portföljer som en del av stadens ägarpolitiska riktlinjer. Stadsstyrelsen beslutar om ägarstrategierna. I ägarstrategierna dras det upp riktlinjer som hänför sig till stadens ägande och strategiska vilja, kunskapskraven för styrelsen samt de utvecklingsmål på medellång sikt som ställts upp för varje dottersammanslutning eller vid behov varje underkoncern som den bildar. Målet med ägarstrategierna är att bidra till att stödja en positiv utveckling av det ägarvärde som staden får av att äga sammanslutningen.

        Bestämmelserna om att ställa upp mål förnyades med beaktande av ägarstrategierna för varje dottersammanslutning. I dottersammanslutningarnas ägarstrategier fastslår staden mål på medellång sikt för sina dottersammanslutningar. Stadsstyrelsen ställer upp mål för dottersammanslutningarna i samband med godkännandet av ägarstrategierna. Dessutom kan stadsfullmäktige vid behov ställa upp mål för de viktigaste dottersammanslutningarna i stadens budget.

        Att ge anvisningar om HUS-sammanslutningen fastställs i enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden.

        Stadskansliet har getts möjlighet att vid behov dela in andra än de dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor i undergrupper med tanke på bland annat beredning och rapportering utifrån dottersammanslutningens verksamhetsområde och/eller verksamhetens omfattning samt faktiska innehåll och karaktär. Dessutom ingår de övriga dottersammanslutningarna antingen i borgmästarens eller biträdande borgmästarens verksamhetsområde utgående från hur det definieras i sammanslutningens ägarstrategi utifrån sammanslutningens huvudsakliga uppgift och verksamhetsområde. De dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor ingår i borgmästarens verksamhetsområde.

        Verksamhetsprinciperna för de dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor preciserades. Utgångspunkten är att staden inte finansierar de dottersammanslutningar som arbetar på marknadsvillkor om det inte i ett enskilt fall finns en motiverad anledning till att avvika från detta. Detta omfattar även den kreditlimit som ingår i koncernbanken.

        Listan över de ärenden och åtgärder som enligt kommunallagen kräver stadens åsikt förnyades. Målet med att förnya helheten om stadens åsikt är att staden ska ge sin åsikt främst i fråga om sådana beslut i dottersammanslutningarna som kräver stadens åsikt för att främja stadskoncernens intresse som helhet och att säkerställa att de ägarstrategiska riktlinjerna beaktas i dottersammanslutningarnas viktiga beslut. Det ovillkorliga kravet på ett protokollbeslut har strukits från det uppdaterade koncerndirektivet för att möjliggöra ett flexibelt och ändamålsenligt beslutsfattande. Denna punkt i direktivet utökades med ett förklarande tillägg om att skyldigheten att få stadens åsikt inte gäller situationer då staden för sin del deltar som en part i beslutsfattandet, till exempel när ett serviceavtal ingås mellan staden och en dottersammanslutning eller om staden i övrigt fattar beslut som ägare till exempel i bolagsstämman.

        I fråga om valet av styrelse utökades koncerndirektivet med en punkt om att omsättningen av styrelsemedlemmar ska vara ändamålsenlig.

        Punkterna om stadsingenjörens osv. befogenheter som baserade sig på förvaltningsstadgan och om stadens anvisningar för hantering av lokalprojekt ströks, eftersom dessa inte längre finns i sin ursprungliga form.

        Styckena om dottersammanslutningarnas ekonomiska rapportering samt planering av ekonomin och investeringar redigerades så att de motsvarar nuvarande praxis.

        Alla enskilda hänvisningar till mer detaljerade anvisningar som ges utifrån koncerndirektiver ströks. Enligt koncerndirektivet kan stadskansliet ge anvisningar som preciserar koncerndirektivets innehåll och iakttagandet av det. Däremot ska övriga anvisningar och rekommendationer som förpliktar dottersammanslutningarna alltid ges separat och inom ramen för bestämmelserna i förvaltningsstadgan, inte enbart på basis av koncerndirektivet.

Slutligen

Uppdateringen av koncerndirektivet är motiverat för att staden till nödvändiga delar ska kunna ta hänsyn till de förändringar i stadens ägarstyrning som stadsstrategin och ägarstrategierna för enskilda dottersammanslutningar för med sig. Dessutom har flera verksamhetssätt inom ägarstyrningen ändrats och koncerndirektivet bör återspeglar dessa ändringar. Ett exempel på detta är förnyelsen av listan över de ärenden som kräver stadens åsikt.

Beslutsförslaget gällande koncerndirektivet motsvarar det förslag som koncernsektionen godkände 30.1.2023.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Miia Aho, koncernjurist, telefon: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohje luonnos_päivitetty 31.1.2023

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 102

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi saamansa selvityksen koskien julkisuuslain mukaisen avoimuuden sisällyttämisestä yhtiöjärjestykseen kaupungin kokonaan omistamissa tai yhdessä muiden julkisten toimijoiden kanssa kokonaan omistamissa yhtiöissä, jotka eivät toimi markkinoilla.

06.02.2023 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 30.01.2023 § 2

HEL 2022-010686 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

30.01.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Titta Hiltunen: Luku 4.2 Kaupungin omistajuuden lähtökohdat

Lisäys: Omistamisella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista.

Kappaleeseen:

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin strategisia, yhteiskunnallisia, elinkeino-, liikunta-, kulttuuri- ym. poliittisia tavoitteita. Ohjauksella edistetään myös kaupungin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden toteutumista. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin tehtävään ja strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Tytäryhteisöjen osalta tämä tarkoitus sekä kaupungin tytäryhteisöille asettamat tavoitteet määritetään lähtökohtaisesti tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa.

Luku 10. Yhteisöjen omistuksesta luopuminen

Edellisessä ohjeessa oli seuraava kappale, joka nyt poistettu ja jota esitän lisättäväksi uudelleen kappaleen loppuun:

”Luovuttaessa yhteisön omistuksesta on kiinnitettävä erityistä huomiota luopumisen henkilöstövaikutuksiin, sekä vaikutuksiin yhteisön tarjoamien palvelujen käyttäjiin.”

13. Henkilöstöpolitiikka

kappale 4: ”Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä noudatetaan alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön työsuhdeturva määräytyy työlainsäädännön ja tytäryhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.”

korvattaisiin vanhan ohjeen mukaisella tekstillä:

Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan noudattaa alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa, kuitenkin koko ajan huomioiden kaupungin tytäryhteisön velvollisuus toimia henkilöstöpolitiikassaan korostetun vastuullisesti. Henkilöstön työsuhdeturva määräytyy työlainsäädännön ja yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.

Kannattaja: Jenni Pajunen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Titta Hiltusen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

12.12.2022 Pöydälle

28.11.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566