Helsingfors stad

Protokoll

4/2023

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

01.03.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Beviljande av proprieborgen till Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

HEL 2023-000791 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bevilja Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy stadens proprieborgen på högst 173 700 000 euro för investeringsutgifter för ett spårvagns- och bussdepåprojekt. Proprieborgen ska täcka de långfristiga lån som lyfts för att finansiera investeringen inklusive räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Löptiden för lånen som tas ut får vara högst 30 år.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pipsa Kotamäki, finanssekreterare, telefon: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, telefon: 31025641

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö takaushakemus pöytäkirjanote 22.12.2022 §135

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy är en dottersammanslutning till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab inledde sin verksamhet 1.2.2022. Bolagets verksamhet går ut på att med stöd av arrendeavtal besitta tomt nr 5 i kvarteret 740 i Helsingfors stads 16 stadsdel (Brunakärr) samt att äga och besitta byggnaderna på tomten. Depåföretaget finansierar sina investeringsutgifter med inkomstfinansiering och långfristiga lån.

Området där Brunakärrs bussdepå ligger utvecklas genom att bygga en av de två huvuddepåerna för Helsingfors spårvägssystem där. Spårvagnsdepån främjar Helsingfors mål att utvidga spårvagnstrafiken och gör det möjligt att uppehålla och använda olika typer av spårvagnar. Bussdepån som byggs i anslutning till spårvagnsdepån säkerställer verksamhetsförutsättningarna för busstrafiken i innerstadsområdet. Om bussdepån utrustas så att den kan användas av elbussar ökar detta andelen utsläppsfria färdsätt också inom kollektivtrafiken.

Genomförande och finansiering av projekten samt behövliga garantier

Projektet finansieras genom att Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy tar upp lån på finansmarknaden. Bolagets ägare betalar finansieringskostnaderna med kapitalvederlag. Bolagets driftskostnader täcks med driftsvederlag.

Staden har dessutom beviljat bolaget en tillfällig koncernkredit. Beslutet om att bevilja koncernkrediten fattades av finansdirektören 20.12.2022 (§ 102). Arbetet för att skaffa långfristig finansiering och utredningar för detta syfte pågår. Under 2023 ska koncernkrediten konverteras till långfristiga lån som staden går i borgen för.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:s styrelse har vid sitt sammanträde 22.12.2022 beslutat att ansöka om en proprieborgen på högst 174 000 000 euro av staden för investeringsutgifter för spårvagnsdepåprojektet i Brunakärr. De lån för vilka man nu ansöker om stadens borgen är kalkylerade enligt de projektplaner som staden tidigare godkänt.

HST:s direktion godkände 16.6.2022 (§ 106) för sin del en projektplan som Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy utarbetat för spårvagnsdepån i Brunakärr så att projektets maximipris exklusive mervärdeskatt är 150 600 000 euro i kostnadsnivån för april 2020, då byggnadskostnadsindex var 104,4. Eftersom byggnadskostnadsindex låg på 120,4 i november 2022 blir maximipriset i beslutet sammanlagt 173 700 000 euro efter en indexhöjning.

Helsingfors stads koncernsektion behandlade ärendet 8.3.2021 (§ 31) och uppmanade stadens representant vid Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:s extra bolagsstämma 18.3.2021 att godkänna bolagsstyrelsens beslutsförslag om spårvagnsdepåprojektet.

Statsstöd och 129 § i kommunallagen

Statsstödsbedömning enligt artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.” Stöd som beviljas för byggande av infrastruktur påverkar inte handeln mellan medlemsstaterna och konkurrensen om det uppfyller de kriterier som fastställts av kommissionen i dess tillkännagivande om stödbegreppet. Enligt kommissionen gäller detta särskilt i situationer där den infrastruktur som byggs inte konkurrerar direkt med annan infrastruktur.

Enligt kommissionen ingår statsstöd inte i finansieringen av byggande av infrastruktur om följande tre förutsättningar uppfylls samtidigt: 1) infrastrukturen konkurrerar inte direkt med annan infrastruktur, 2) den privata finansieringen är obetydlig inom sektorn och i det medlemsland som beviljar stödet och 3) infrastrukturen byggs inte enbart för ett företag eller en sektor utan medför fördelar för samhället i stort. I en sådan situation ska medlemsstatens myndigheter se till att det stöd som ges för byggande av infrastruktur inte kan användas för att subventionera till exempel driften av infrastrukturen eller annan ekonomisk verksamhet (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 211–212). I byggandet av spårvagnsdepån är det frågan om byggande av sådan infrastruktur som förutsätter att en offentlig aktör finansierar projektet. Således påverkar projektet inte konkurrensen. Projektet har främst handlat om att bygga en spårvagnsdepå, även om bussdepån dessutom ska flyttas och dess funktioner ändras. Om spårvangsdepåns eller bussdepåns lokaler hyrs vidare till en tredje part måste man försäkra sig om att den ekonomiska nytta som Ruskeasuon Varikkokiinteistöt Oy får av Helsingfors stad inte överförs till bolag som verkar på en konkurrensbaserad marknad. I en sådan situation måste man ta ut marknadsmässig hyra för lokaler som hyrs ut till tredje parter.

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som föreslås inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. För borgen krävs i det här sammanhanget inga motsäkerheter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan betydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till beskrivningen ovan om bolagets syfte och verksamhetens natur.

Behörighet och delegering

Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld.

Stadsstyrelsen har för avsikt, om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget, att i sitt verkställighetsbeslut bemyndiga stadsjuristen att underteckna borgensförbindelserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pipsa Kotamäki, finanssekreterare, telefon: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, telefon: 31025641

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö takaushakemus pöytäkirjanote 22.12.2022 §135

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 99

HEL 2023-000791 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkohankkeen investointimenoja varten enintään 173 700 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen investoinnin rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-aika saa olla enintään 30 vuotta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31025641

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566