Helsingfors stad

Protokoll

3/2023

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

15.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 40

Ledamoten Oona Hagmans motion om ett havsbad och en hälsooas på Hanaholmen

HEL 2022-008070 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 15.06.2022 Hagman Oona Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen

2

OAS Hanasaari 12.9.2022

3

Havainnekuvaluonnoksia (3)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Oona Hagman och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 15.6.2022 att ett havsbad och en hälsooas byggs på platsen för Hanaholmens kolkraftverk efter att det stängs 2023. Helsingfors stad har fastställt att en tydligt avgränsad havsvattenbassäng eller en flytande badanläggning är en bättre lösning än en öppen badplats om staden hittar en privat entreprenör som genomför projektet. Badplatser har en allt tydligare betydelse för siminlärningen. På motsvarande sätt är simning en viktig motionsform för den äldre befolkningen. Forskningen har visat att badplatser har en stor betydelse för folkhälsan. De undertecknade föreslår att Helsingfors stad ska planlägga området så att det är möjligt att bygga ett havsbad och en hälsooas.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 20.9.2022. Enligt utlåtandet håller detaljplaneläggningen på att inledas och detaljplanens program för deltagande och bedömning och övriga material läggs fram under hösten 2022. I fullmäktigemotionen föreslås att ett havsbad och en hälsooas byggs i området. Motionen är värd att understödas. I Hanaholmens detaljplaneområde finns en cirka en kilometer lång strandlinje mot havet. Ett av målen för planläggningsarbetet är att göra området levande och stadslivet rikare. I området kan man planlägga både flytande bastur och bastun som byggs på torra land, badanläggningar och andra byggnader som betjänar hälsan. En del av tjänsterna kan även integreras i bostadshusens markplansvåning.

Stadsstyrelsen konstaterar ytterligare att detaljplanens program för deltagande och bedömning som nämns i utlåtandet var framlagt under september–oktober 2022 och att man på kartbilden hade pekat ut en plats för en bastu eller ett havsbad i ändan av Hanaholmen (bilaga 2). I materialets preliminära visionsbilder framträder idén ännu inte i detalj, men enligt planläggaren kommer den att främjas som en del av planändringen.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfullmäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. Stadsstyrelsens svar ska föreläggas stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen väckts.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 15.06.2022 Hagman Oona Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen

2

OAS Hanasaari 12.9.2022

3

Havainnekuvaluonnoksia (3)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 54

HEL 2022-008070 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

30.01.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena otsikon vuosiluku korjataan muotoon 2023.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 20.09.2022 § 512

HEL 2022-008070 T 00 00 03

Hankenumero 5264_222

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hanasaaren asemakaavoitus on käynnistymässä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muuta aineistoa asetetaan nähtäville syksyllä 2022.

Valtuustoaloitteessa esitetään alueelle merikylpylää ja hyvinvointikeidasta alueelle. Aloite on kannatettava.

Hanasaaren asemakaava-alueella on mereen rajautuvaa rantaviivaa noin kilometrin pituudelta. Sen saaminen eläväksi ja kaupunkielämää rikastuttavaksi on yksi kaavatyön tavoitteista. Alueelle voidaan kaavoittaa niin kelluvia kuin kuivalle maalle rakennettavia saunoja, kylpylöitä ja muita hyvinvointia palvelevia rakennuksia. Osa palveluista voi myös integroitua asuinrakennusten maantasokerrokseen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566