Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2023

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

15.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 44

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite kasvis- ja vegaaniruoan osuuden lisäämisestä kesän leikkipuistoruokailussa

HEL 2022-008457 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 33 muuta valtuutettu esittävät aloitteessaan kasvis- ja vegaaniruoan osuuden lisäämistä kesän leikkipuistoruokailussa, jotta yhä useampi lapsi pääsisi päivittäin osallistumaan ruokailuun.

Puistoruokailun järjestämisestä päätetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla samalla kun päätetään leikkipuistojen kesätoiminnasta. Leikkipuistoruokailun kehittämiseen kasvispainotteisemmaksi suhtaudutaan myönteisesti ympäristövaikutukset ja ruokailutottumukset huomioon ottaen. Kasvis- ja vegaaniruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden mukaisesti. Leikkipuistojen kesäruokalistat tarkastellaan vuosittain toimialan ja palveluntuottajan yhteistyönä. Ruokalistaa uudistetaan saatujen asiakaspalautteiden mukaan. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kesäruokalistan kasvisruokien osuutta tulee edelleen kasvattaa viime vuodesta. Tulevaisuudessa tavoite on nostaa kasvisruokien osuus yli puoleen.

Asiasta on saatu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 83

HEL 2022-008457 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

06.02.2023 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 4 jälkeen lisäys uudeksi kappaleeksi:
"Kaupunginhallitus toteaa, että kesäruokalistan kasvisruokien osuutta tulee edelleen kasvattaa viime vuodesta. Tulevaisuudessa tavoite on nostaa kasvisruokien osuus yli puoleen."

Kannattaja: Elisa Gebhard

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Pia Pakarinen, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 -13.

30.01.2023 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 10.1.2023

HEL 2022-008457 T 00 00 03

 

Valtuutettu Reetta Vanhanen ja 33 muuta ehdotti aloitteessaan, että leikkipuistoruokailussa tulisi lisätä kasvis- ja vegaaniruokia.

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen lapset yhteen syömään, aivan kuten nykyäänkin. Edelleen tänäkin päivänä maksuton puistoruokailu on ainutlaatuinen ja kaupunkilaisten arvostama julkinen palvelu.

Puistoruokailun järjestämisestä päätetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan päätöksen yhteydessä. Järjestelyn toteuttaa toimialaan kuuluva leikkipuistotoiminta. Leikkipuistot palvelevat kesällä koulujen loma-aikana kaikille alle 16-vuotiaille lapsille. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumisia edellytetä. Ruoka tarjotaan arkipäivinä samaan aikaan joka leikkipuistossa klo 12.00.

Kesällä 2022 leikkipuistoissa ruokaili yhteensä alle kouluikäisiä lapsia 56933 ja kouluikäisiä lapsia 64340, yhteensä ruokailijoita oli 121273.

Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moninainen ja ruokalistan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. Leikkipuistojen kesäruokalistat tarkastellaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajan yhteistyönä ja ruokalistaa uudistetaan saatujen asiakaspalautteiden mukaan. Kasvis- ja vegaaniruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Samoin ruokalistalle on tuotu enemmän kala- ja kanaruokia ja vastaavasti poistettu punaista lihaa sisältäviä ruokalajeja. Esimerkiksi kesäruokailussa 2019 kasvisruokapäiviä oli kesällä 9 kertaa eli kerran viikossa, joista kaksi oli vegaanisia. Kesäruokailussa 2022 kasvisruokapäiviä oli 10 viikon aikana 14 kertaa, joista 11 oli vegaanisia. Kesäruokalistan 2022 ruoista 30 % oli kasvisruokia ja 70 % jakautui kala-, kana- ja liharuokien kesken.

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle pohjautuen seurantatilastoihin. Seurantatilastoista on huomattavissa kasvis- ja vegaaniruokapäivänä olevan vähemmän kävijöitä kuin vastaavasti, jos tarjolla on kala-, kana- tai lihapohjainen ruoka. Esimerkiksi kalakeittopäivinä ruokailijoita on ollut noin 3000 ja kasviskeittopäivinä noin 2000. Myös päiväkoti- ja kouluruokailussa kasvis- ja vegaaniruokailijoiden osuudet ovat vielä suhteellisen pienet verrattuna muihin ruokailijoihin.

Tilastojen pohjalta kasvis- ja vegaaniruokapäivänä hävikkiä on syntynyt 15-20 % enemmän kuin niinä päivinä, jolloin on ollut tarjolla esimerkiksi kalakeitto tai italianpata. Leikkipuistoissa seurataan aktiivisesti kävijämääriä sekä ruokamenekkiä ja hävikkiä. Pitkän kokemuksen ja seurantatilastojen pohjalta kokonaisruokahävikkiä on saatu vähennettyä.

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin keskuskeittiössä Vantaan Pakkalassa. Isoissa padoissa valmistuu leikkipuistojen päivän ruoka, jonka yhteismäärä vaihtelee 2000 kg:n molemmin puolin. Toimitettavan kuuman ruoan määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä/leikkipuisto. Puistoruokailun luonne antaa tarjottavalle ruoalle omat vaatimukset. Leikkipuistoruokailu tapahtuu ulkona ja puisto-olosuhteissa. Ruoka toimitetaan leikkipuistoihin kuumana lämpöastioissa, joista se jaetaan ruokailijoille. Ruoan tulee olla koostumukseltaan keittoa tai pataruokaa, jotta sen tarjoilu onnistuu. On haastavaa löytää vaihtelevia puistoruokailun tarjoiluun ja kuljetukseen sopivia kasvis- ja vegaaniruokia, jotka olisivat maistuvia lapsille ja koululaisille. Palvelukeskus Helsinki tekee kehitystyötä uusien kasvis- ja vegaanireseptien kehittämisessä uusien tuotteiden saamiseksi ruokalistoille. Kesän 2023 kesäruokailun suunnittelu käynnistyy toimialalla yhteistyössä Palvelukeskuksen kanssa alkuvuodesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti leikkipuistoruokailun kehittämiseen kasvispainotteisemmaksi huomioiden ympäristövaikutukset ja muuttuvat ruokailutottumukset.

Lisätiedot

Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566