Helsingfors stad

Protokoll

3/2023

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/2

 

15.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Laura Korpinen och Ville Jalovaara valdes till protokolljusterare med ledamöterna Nina Suomalainen och Mikael Jungner som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Laura Korpinen och Ville Jalovaara till protokolljusterare med ledamöterna Nina Suomalainen och Mikael Jungner som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566