Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2023

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

01.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille paikoille vieville ajoväylille

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää mahdollisuuden asentaa nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille, kuten Senaatintorin ja Kauppatorin ympäristöön.         

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu laatii selvityksen tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon. Asia valmistellaan yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Selvityksen työohjelmaa laaditaan parhaillaan ja työ tehdään alkuvuoden aikana.

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä kiinteitä ja avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on laskeutuvia pollareita asennettu Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille, Eero Erkon kadulle ja Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joilla on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo. Törmäyksen kestävät alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asentaa noin 1,5 m välein, joten ajon estäminen laajoilla alueilla aiheuttaa varsin merkittäviä investointikustannuksia. Pollareiden asentamista katualueelle vaikeuttaa myös maanalle sijoitetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asentaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistaminen vaatii kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien ja tapahtumien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 36

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 427

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä pollareita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden toteuttamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero Erkon kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä (törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä pollareita yleiselle alueelle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, joten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustannuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asettaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi lähteä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueille valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvityksen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille ajoväylillä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566