Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2022

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/22

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki ottaa robottipysäköinnin käytännön vaihtoehdoksi pysäköinnin kehittämisessä ja selvittää, mitkä maailmalla tarjolla olevat ratkaisut sopivat kaupunkiin parhaiten.     

Robottipysäköinti on yksi pysäköinnin toteutusvaihtoehto mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi kustannussyistä ja muista toteutuksen riskeistä johtuen. Robottipysäköinti voi yleistyä myös Helsingissä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Helsinki suhtautuu erilaisiin vaihtoehtoihin positiivisesti, mutta koska pysäköintilaitoksen rakentaminen ei ole kaupungin toimintaa, aloitteessa esitettyä selvitystä ei ole kaupungin toimin tarkoituksenmukaista edistää.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi. 

Robottipysäköinnissä pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän muuhun käyttöön. Huonona puolena ovat kustannukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut  vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 346

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mukaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi tapahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja laitoksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustannukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti on yksi toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi todennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä johtuen.

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin lähtökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehtona, mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi rakennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robottipysäköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset tai robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien pysäköintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566