Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Ändring av förvaltningsstadgan, visstidsanställning av affärsverkens verkställande direktörer och överföring av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens direktioner

HEL 2022-005324 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadgan för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 från och med 1.6.2022.

Behandling

På förslag av ordföranden behandlade stadsfullmäktige, med avvikelse från föredragningslistan som publicerades 12.5.2022,  som följande ärendet som gäller ändring av förvaltningsstadgan. Efter det fortsatte behandlingen i enlighet med föredragningslistan med ärendet som gäller ändringar i budgeten med anledning av bolagiseringen av verksamheten vid Helsingfors stads trafikaffärsverk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mikko Kiesiläinen, huvudekonomist, telefon: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 1.6.2022_fullmäktige_18.5.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ändringen av förvaltningsstadgan avser ledande tjänsteinnehavare vid affärsverken inom centralförvaltningen i 5 kap. 4 §, ledande tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn i 5 kap. 7 §, allmänna befogenheter för direktionerna för affärsverken i 11 kap. 1 § och kanslichefens befogenheter i 12 kap. 1 §.

I och med ändringen utses de verkställande direktörerna i fortsättningen för högst sju år. Dessutom överförs befogenheter i fråga om premieringar på basis av resultat eller prestationer när det gäller de verkställande direktörerna för affärsverken från kanslichefen, och i fråga om trafikaffärsverket från sektorchefen i stadsmiljösektorn, till direktionerna för affärsverken. Ändringarna är sammanställda i bilaga 2.

Om anställning i tjänsteförhållande föreskrivs i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003). Dessutom bestäms i Helsingfors stads förvaltningsstadga om kanslichefens och sektorchefernas tidsbestämda tjänsteförhållanden.

I regel anställs tjänsteinnehavare i tjänsteförhållande tills vidare. En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid endast om det föreskrivs särskilt om anställning för viss tid i en lag eller förordning. Om grunderna för anställning av tjänsteinnehavare på viss tid föreskrivs i 3 § 2 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. En grund för anställning på viss tid som nämns i 3 § är uppgiftens art.

Enligt regeringens proposition angåendelagen om kommunala tjänsteinnehavare (RP 196/2002 rd, s. 28–29) hänför sig grunden i allmänhet till situationer där det är fråga om en viss uppgiftshelhet som är tidsmässigt och innehållsmässigt begränsad, t.ex. ett visst projekt. Som exempel nämns tjänsten som biträdande kommundirektör.

Uppgiften som verkställande direktör vid ett av Helsingfors stads affärsverk kan i fråga om ansvar och inflytande jämställas med uppgiften som biträdande stadsdirektör. Affärsverkens verkställande direktörer arbetar som högsta tjänsteinnehavare vid ett affärsverk och som föredragande vid sammanträden för direktionen för affärsverket.

Genom ett långt tidsbundet anställningsförhållande på sju år säkerställs kontinuiteten i affärsverkets verksamhet och en sådan förnyelse av den högsta ledningen som bör anses vara grundad med tanke på att reagera på förändringar i omvärlden, upprätthålla konkurrenskraften och utveckla verksamheten. Tjänsteförhållanden på viss tid för affärsverkens verkställande direktörer kan motiveras i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare med anställningens särskilda art.

Med överföringen av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens verkställande direktörer och i fråga om trafikaffärsverket från sektorchefen i stadsmiljösektorn till direktionerna för affärsverken säkerställs att ordförandena för direktionerna har en mer betydande roll i fråga om arbetshandledning och som aktiva samtalspartner. Avsikten med ändringen är att styra affärsverkens verksamhetskultur i en riktning som liknar aktiebolagens.

Ändringarna i förvaltningsstadgan gäller även affärsverkens nuvarande verkställande direktörer, med undantag av tjänsteförhållandets längd på viss tid, vilket inte tillämpas på de nuvarande verkställande direktörernas tjänsteförhållanden som gäller tills vidare.

Borgmästaren framställde ärendet 26.4.2022 (57 §).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mikko Kiesiläinen, huvudekonomist, telefon: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Förvaltningsstadga 1.6.2022_fullmäktige_18.5.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 343

HEL 2022-005324 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti 1.6.2022 lukien.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Mikko Kiesiläinen, pääekonomisti, puhelin: 044 5051396

mikko.kiesilainen(a)hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566