Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/30

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats i Kottby idrottspark

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikula och 29 andra ledamöter föreslår i sin motion att det öppnas en lovlig målningsplats med avfallskärl för målburkar vid en betongvägg i Kottby idrottspark.

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt utlåtande understött grundandet av en målningsplats i Kottby idrottspark och anser att den plats som föreslås i motionen är bra. Också stadsmiljösektorn, som förvaltar en del av betongväggen, anser att platsen är lämplig för en graffitivägg. Ett graffitikonstverk har målats på betongväggen på 2000-talet, men det går att måla ovanpå det. För avfall från målning, i synnerhet målburkar, ska det finnas lämpliga avfallskärl nära betongväggen. En målningsplats måste underhållas regelbundet.

Ungdomstjänsternas kontor för gatukonst har arbetat för lagliga målningsplatser i åratal. I Helsingfors finns det för tillfället 11 lovliga graffitiväggar, av vilka de flesta ligger i Östra Helsingfors. En graffitivägg i Kottby idrottspark förbättrar den regionala fördelningen av målningsplatserna.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen  förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.04.2022 § 289

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 21

HEL 2021-012767 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa maalauspaikan perustamista Käpylän liikuntapuistoon. Lautakunnan näkemyksen mukaan sopiva sijainti olisi aloitteen mukaisesti puiston koilliskulmassa, Messukeskuksen ja ylipainehallin välissä, lähellä Koskelantietä. Kyseiseltä alueelta löytyvät muun muassa ulkokuntoiluvälineet ja beach volley -kenttä.

Yllä kuvatulla alueella sijaitsee maalaustoimintaa varten sopiva betoniseinä, johon on 2000-luvulla toteutettu graffititaideteos. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan vastaavanlaisen maalaustoiminnan harjoittaminen kyseisen teoksen päälle on kuitenkin mahdollista. Maalaamisesta syntyvää jätettä (varsinkin maalipurkit) varten betoniseinän läheisyyteen tulee hankkia sopivat jäteastiat. Maalauspaikan ylläpitäminen vaatii säännöllisiä lisähoitotoimenpiteitä alueella.

Huomioitavaa on, että betoniseinä ei ole kokonaisuudessaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Seinän länsiosasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala, jonka näkemyksen mukaan yllä esitetty paikka on liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen tapaan sopiva graffitiseinälle.

Helsingin kaupungissa on tällä hetkellä yhteensä 11 luvallista graffitiseinää (Arabianranta, Herttoniemenranta, Jakomäki, Kannelmäki, Kontula, Koskela, Kannelmäki, Luuppi, Suvilahti, Tullikirjuri, Vuosaari), jotka ovat painottuneet voimakkaasti Itä-Helsinkiin.

Helsingin kaupungin graffitiseinistä suurimmalta osin vastaavan nuorisopalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan graffitiseinien tärkeys kaupunkikulttuurissa on merkittävää ja ne edistävät kulttuurillista toimintaa alueittain. Luvallisilla graffitiseinillä on suuri vaikutus ihmisten positiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Nuorisopalveluiden katutaidetoimisto on jo vuosia tehnyt töitä näiden hankkeiden eteen.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566