Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Ledamoten Coel Thomas motion om simultantolkning i stadsfullmäktige

HEL 2021-013432 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktar Coel Thomas motion som slutbehandlad.

Stadsfullmäktige godkände dessutom följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige föreslår att man reder ut möjligheten att inleda ett försök med simultantolkning till svenska, engelska och teckenspråk av t.ex. stadsfullmäktiges frågetimmar på Helsingfors-kanalen. (Björn Månsson)

 

Behandling

Hemställningsklämmar

Ledamoten Nina Katariina Miettinen understödd av ledamoten Shawn Huff föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av klämmen att staden utreder hurdana erfarenheter andra motsvarande organ eller kommuner i Finland har av simultantolkning och hurdana utgifter det gett upphov till.

 

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige föreslår att man reder ut möjligheten att inleda ett försök med simultantolkning till svenska, engelska och teckenspråk av t.ex. stadsfullmäktiges frågetimmar på Helsingfors-kanalen.

 

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

6 omröstningen

Ledamoten Nina Katariina Miettinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Nina Katariina Miettinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 37
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Kati Juva, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Minna Lindgren, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 22
Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Maria Miala, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Laura Varjokari

Blanka: 25
Hilkka Ahde, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolehmainen, Anna Lemström, Pekka Löfman, Otto Meri, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Frånvarande: 1
Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nina Katariina Miettinens förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Sandra Hagman, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kati Juva, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Anna Lemström, Minna Lindgren, Nina Katariina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Katri Penttinen, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 11
Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara

Blanka: 21
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pekka Löfman, Teija Makkonen, Maria Miala, Matti Niiranen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Nina Suomalainen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Frånvarande: 2
Harry Bogomoloff, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 24.11.2021 Thomas Coel Simultaanitulkkaus kaupunginvaltuustoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Coel Thomas och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsfullmäktiges sammanträden simultantolkas så att anföranden på de officiella språken tolkas i realtid till det andra officiella språket och till engelska.

De förtroendevaldas och kommuninvånarnas tillgång till information om fullmäktiges beslut och ärenden som behandlas vid fullmäktigesammanträden tryggas i språklagen samt i förvaltningsstadgans bestämmelser som gäller organens språk. Enligt språklagen har ledamöter i kommuners organ rätt att använda finska eller svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden och ställningstaganden till protokollet eller betänkandet. Stadsfullmäktiges möteskallelse, föredragningslista och protokoll skrivs på finska och svenska.

I stadsfullmäktige sker behandlingen av ärenden på både finska och svenska. För att kunna förbereda sig för sammanträdet och delta i behandlingen av ärenden vid sammanträdet krävs att man behärskar minst det ena av dessa språk. Om en medlem eller ledamot i ett organ inte förstår ett muntligt yttrande, ska det enligt en bestämmelse i språklagen på begäran relateras i korthet. Antingen den fullmäktigeledamot som höll anförandet eller den översättare som är närvarande vid mötet ansvarar för referatet.

En betydande del av de anföranden som hålls vid sammanträdena hålls på finska eller på båda språken så att en del av anförandet hålls på svenska och en del på finska. Vid sammanträden hålls även ett antal anföranden helt på svenska. Det är i praktiken mycket sällsynt att anföranden refereras på det andra språket.

Med simultantolkning avses att ett anförande som hålls vid ett sammanträde översätts från originalspråket till målspråket nästan i realtid. För att tolka ett sammanträde krävs grundliga förberedelser och god kännedom om facktermer inom beslutsfattandet. Om anförandena tolkas sker det i praktiken från finska till svenska och engelska samt från svenska till finska varefter finskan tolkas till engelska. Tolkningarna lyssnas via hörlurar i fullmäktigesalen.

Om anförandena tolkas påverkar det fullmäktiges regler för anföranden. Eftersom tolkningen sker med en liten fördröjning måste man hålla längre pauser mellan anföranden, i synnerhet när språket byts. Tolkning kan förutsätta en något mer formell talarstil eftersom ledamöterna måste fästa mer uppmärksamhet vid att anförandet och dess innehåll framförs klart och tydligt.

Att ordna permanent simultantolkning vid fullmäktiges sammanträden förutsätter upphandling av tolkningsutrustning, tekniska ändringar i fullmäktigesalen samt arbetslokaler för tolkar och ljudtekniker. Även Helsingforskanalens sändningssystem måste förnyas. Kostnaderna för tolknings- och ljudkontrollstjänster räknas som en del av stadsfullmäktiges fortlöpande kostnader.

Investeringar av engångsnatur för systemet för simultantolkning och fortlöpande kostnader bör beaktas i de anslag som är avsedda för stadsfullmäktiges verksamhet. Resurser bör reserveras även för att konkurrensutsätta, utveckla och koordinera verksamheten.

Kommuninvånare informeras om fullmäktiges beslut i enlighet med kommunallagen genom att publicera protokollet på finska och svenska i det allmänna datanätet. Simultantolkning tjänar ett tämligen litet antal kommuninvånare som följer sammanträdena. Staden bör granska eventuella sätt att förbättra de olika språkgruppernas tillgång till information om stadsfullmäktiges verksamhet och beslutsfattande som en del av utvecklingen av stadens flerspråkiga kommunikation.

Simultantolkning av stadsfullmäktiges sammanträden anses inte vara kostnadseffektivt eller ändamålsenligt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 24.11.2021 Thomas Coel Simultaanitulkkaus kaupunginvaltuustoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 347

HEL 2021-013432 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Coel Thomasin aloitteen loppuun käsitellyksi.

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566