Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/34

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

        valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite lapsiparkkitoiminnan kehittämisestä liikuntapalveluissa
 

        valtuutettu Johanna Nuortevan aloite Helsingin valmistavan opetuksen toimivuuden ja mahdollisten muutostarpeiden selvittämisestä
 

         valtuutettu Minna Lindgrenin aloite nuorten kulttuuripassista
 

        valtuutettu Elina Kauppilan aloite kasvispohjaisen kouluruoan tarjoamisesta

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Veronika Honkasalon talousarvioaloite lastenvalvojien palveluiden turvaamisesta ja jonojen lyhentämisestä
 

        valtuutettu Minja Koskelan talousarvioaloite määräaikaisten opettajien kesäloman palkasta
 

        valtuutettu Elina Kauppilan talousarvioaloite tuetun asumisen paikkojen lisäämisestä asunnottomille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566