Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 119

Ledamoten Matias Pajulas motion om nya återvinningsplatser i småhusområden

HEL 2021-011273 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

2

HSY:n lausunto 1.2.2022

3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska sträva efter att öka antalet återvinningsplatser särskilt i småhusområden för att göra återvinning lättare och mer lockande.

Stadsstyrelsen anser i likhet med stadsmiljönämnden att det är viktigt för såväl miljön som invånarna att invånarna i närområdet har tillgång till ekopunkter och att möjligheterna att sortera avfall ökas i småhusområden.

Fyra producentsammanslutningar har gett Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab i uppgift att ordna den regionala mottagningen och insamlingen av konsumentförpackningar (RINKI-ekopunkterna) i Finland. I Finland finns för närvarande ungefär 1 850 RINKI-ekopunkter som tar emot fiber-, glas- och metallförpackningar. Cirka 700 ekopunkter tar också emot plast. I Helsingfors finns 53 ekopunkter som tar emot fiber, glas och metall. En stor del av dem tar också emot plast.

Avfallslagen, avfallsförordningen och förordningen om förpackningar och förpackningsavfall ändrades 2021. År 2025 ska 55 % av det kommunala avfallet i Finland återvinnas, och 2035 ska andelen vara 65 %. För att öka återvinningsgraden är det nödvändigt att samla in olika avfallssorter separat på ett effektivt sätt. I enlighet med lagändringarna ska antalet återvinningsplatser med plastinsamling i Finland öka till minst 1000 och insamlingen av förpackningsavfall flyttas närmare hushållen. Varje fastighet med minst fem hushåll ska skaffa egna sorteringskärl för förpackningsavfall senast 1.7.2023. En motsvarande föreskrift har trätt i kraft i Helsingfors redan 2021.

Stadsstyrelsen hänvisar till RINKI Ab:s uttalande i frågan och konstaterar att ökningen av fastigheternas avfallsinsamling också innebär att antalet ekopunkter, som nu är 1 850, antagligen kommer att minska något. RINKI Ab har för avsikt att placera de kvarvarande punkterna i områden med störst antal fastigheter med 1–4 hushåll. Dessutom strävar RINKI Ab efter att placera de ekopunkter som blir kvar nära den kommersiella servicen och på andra ställen där folk rör sig. Enligt RINKI Ab är det dock omöjligt att öka antalet ekopunkter i nuläget.

Man måste beakta att det inte är alldeles oproblematiskt att grunda nya ekopunkter på nya platser. Trots att invånarna i småhusdominerade områden ofta önskar sig ekopunkter kan det väcka motstånd om de placeras i fastigheternas omedelbara närhet. Också platsbrist kan göra det är svårare att hitta lämpliga platser för ekopunkter i småhusdominerade och tätbebyggda bostadsområden.

Stadsstyrelsen konstaterar slutligen att samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM:s) flerfacksförsök för småhus (blandavfall och bioavfall, plast- och metallförpackningar) tar slut i maj 2022. Cirka tusen småhus och några radhus i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla deltog i försöket. Enligt HRM var responsen på flerfacksförsöket för småhus positiv, men insamlingen blir inte en bestående del av serviceutbudet. Under försöket visade det sig nämligen att materialen som samlades in inte passade ihop med kärlet, och det förekom problem med lastningen. I HRM:s serviceutbud ingår för närvarande insamling av förpackningar i flerfackskärl (kartong-, plast-, glas- och metallförpackningar) för fastigheter med 5–9 hushåll.

Stadsmiljönämnden, HRM och RINKI Ab har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Matias Pajulan aloite

2

HSY:n lausunto 1.2.2022

3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 310

HEL 2021-011273 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 102

HEL 2021-011273 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien ekopisteiden olemassaolo ja pientaloalueiden jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisääminen nähdään tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta.

Uusi jätelaki astui voimaan vuonna 2021 ja se vaikuttaa kiinteistökohtaisen jätteiden keräyksen lisääntymiseen. Vuonna 2025 Suomessa tulee kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tehokas erilliskeräys on välttämätön kierrätysasteen nostamiseksi. Täsmälliset vaatimukset kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollosta annetaan myöhemmin asetuksilla, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitettu tulemaan voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. 

HSY:n kierrätyspisteet siirtyivät Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle 1.1.2019 alkaen. Rinki Oy vastaa ekopisteiden ylläpidosta ja asiakaspalvelusta pääkaupunkiseudulla.

Uusi jätelaki vaikuttaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ekopisteiden kautta kerätyn jätteen määrän vähentymiseen. Ekopisteiden määrän vähentämisestä odotetaan päätöksiä Suomessa, koska uuden lain mukaan ekopisteiden vähimmäismäärä koko valtakunnassa on siirtymäajan jälkeen 1000 pistettä, kun se aikaisemmin oli 1850 pistettä. Muovin osalta pisteiden vähimmäismäärä tulee lisääntymään 500:sta 1000: teen. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy seuraa tehtäviä päätöksiä ja pidättäytyy uusien ekopisteiden perustamisesta Suomessa. Uusien ekopisteiden perustamiseen vaikuttaa tulevien päätösten linjaukset.

Pientaloalueiden kotitalouksien kiinteistökohtaista jätteiden keräystä kokeillaan pääkaupunkiseudun alueella. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) testaa pientalojen monilokerokeräystä kokeilualueilla kevääseen 2022 saakka. Pientalon monilokeroastia korvaa perinteisen sekajäteastian ja toimii kuten pieni kierrätyspiste omalla pihalla. Monilokerokeräyksessä lajittelu helpottuu ja tilaa, aikaa ja vaivaa säästyy, kun aivan uudenlainen kierrätyspalvelu tulee kotiovelle. Pientalon monilokerokeräyksen avulla pienennetään sekajätteen määrää ja parannetaan jätteiden kierrätysastetta.

Yksityisten toimijoiden järjestämien vaatekeräyspisteiden sijoittaminen pientalovaltaisille ja tiiviille asuntoalueille on osoittautunut vaikeaksi tilan puutteen tai naapurien vastustuksen takia. Kierrätyspisteiden suunnittelu ja toteutus ovat vaatekeräysten järjestäjien vastuulla. Vaatekeräyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvonnasta. Lupaprosessiin kuuluu myös naapurien kuuleminen. Toimenpideluvan hakuprosessi on kaikille hakijoille samanlainen, eikä prosessissa ole alueellisia eroja.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee yhteistyötä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Sari Jurmo, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37855

sari.jurmo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566