Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara  

        Seija Muurinen, ersättare Heimo Laaksonen

        Mirita Saxberg, ersättare Seida Sohrabi

        Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen

        Sini Korpinen, ersättare Katri Penttinen

        Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

        Emma Kari, ersättare Sanna Vesikansa

        Ozan Yanar, ersättare Kati Juva

        Pekka Sauri, ersättare Nina Miettinen

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Sanrda Hagman

        Petra Malin, ersättare Anna Lemström

        Sami Muttilainen, ersättare Laura Kolehmainen

        Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Mikko Paunio

        Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen

        Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka

        Mikael Jungner, ersättare Kimmo Niemelä

        Pia Pakarinen, ersättare Laura Rissanen

        Anniina Iskanius, ersättare Pekka Löfman

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        Anni Sinnemäki 

        Nasima Razmyar

        Johanna Nuorteva

        Atte Kaleva 

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566