Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Minja Koskela ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi valtuutetut Atte Harjanne ja Sinikka Vepsä.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Minja Koskela ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi valtuutetut Atte Harjanne ja Sinikka Vepsä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566