Helsingfors stad

Protokoll

9/2022

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/22

 

18.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors tar i bruk robotparkering som ett praktiskt alternativ vid utveckling av parkeringen och utreder vilka av de tillgängliga lösningarna är lämpligaste för staden.

Robotparkering är ett alternativt sätt att parkera, men hittills har det inte använts mycket av kostnadsskäl och på grund av övriga risker med genomförandet. Robotparkering kan bli vanligare också i Helsingfors om lämpliga och konkurrenskraftiga lösningar hittas. Helsingfors stad bygger inte parkeringsanläggningar utan de genomförs antingen som privata projekt eller i anslutning till markanvändningslösningar för ett nytt område. Helsingfors ställer sig positivt till olika alternativ, men eftersom det inte hör till stadens verksamhet att bygga parkeringsanläggningar, är det inte ändamålsenligt att staden främjar den utredning som föreslås i motionen.

Behovet av att bygga parkeringsplatser för fastigheter avgörs i planering av markanvändningen. Oftast ingår bestämmelser om antalet parkeringsplatser i detaljplanerna. Vid detaljplanläggningen avgörs även var parkeringsplatser placeras och behandlas olika alternativ för att ordna parkering.

Vid robotparkering är det utrymme som behövs för parkering mer effektivt än vid vanlig parkering och då frigörs värdefullt stadsrum för annan användning. Nackdelen är kostnaderna. Priset på en parkeringsplats kan uppgå till 150 000 euro. I vissa fall, i synnerhet när efterfrågan är som störst, kan väntetiden bli lång. I så fall är det viktigt att samordna gatuarrangemangen. Det finns fortfarande rätt få erfarenheter av robotparkering i Finland.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 346

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.02.2022 § 104

HEL 2021-013424 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Robottipysäköinnin yksi hyödyistä on valtuustoaloitteessa todetun mukaisesti, että pysäköintiin tarvittava tila on tavallista pysäköintiä tehokkaammassa käytössä, jolloin arvokasta kaupunkitilaa jää enemmän muuhun käyttöön. Hyvänä puolena on myös, koska pysäköinti voi tapahtua omassa pysäköintihuoneessa, että ajoneuvo on normaaleja laitoksia paremmin suojassa ilkivallalta. Huonona puolena ovat kustannukset. Pysäköintipaikan hinta voi olla jopa 150 000 euroa. Joissain tapauksissa, varsinkin suurimman kysynnän tilanteissa, jonotusaika pysäköintiin ajoon voi muodostua pitkäksi, jolloin yhteensovitus katujärjestelyihin on tärkeää. Robottipysäköinnistä on Suomessa vielä varsin vähän kokemuksia.

Kiinteistöjen pysäköintipaikkojen rakentamistarve ratkaistaan maankäytön suunnittelussa. Useimmiten asemakaavoissa on määräys pysäköintipaikkojen lukumääristä. Asemakaavoituksessa myös ratkaistaan pysäköintipaikkojen sijoittuminen sekä käsitellään erilaiset vaihtoehdot pysäköinnin järjestämiseksi. Helsingin kaupunki ei rakenna pysäköintilaitoksia, vaan ne ovat olleet joko yksityisiä hankkeita tai liittyneet jonkun uuden alueen maankäytön ratkaisuihin. Robottipysäköinti on yksi toteutusvaihtoehto, mutta tähän asti sen käyttö on jäänyt vähäiseksi todennäköisesti kustannussyistä tai muista toteutuksen riskeistä johtuen.

Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu robottipysäköintilaitoksiin lähtökohtaisesti yhtenä mahdollisena pysäköinnin toteutusvaihtoehtona, mutta ratkaisuja tunnistetaan aina tapauskohtaisesti. Toistaiseksi rakennushankkeisiin ryhtyvät eivät ole riittävän laajasti nähneet robottipysäköinnin hyötyjen olevan suurempia kuin kohonneet kustannukset tai robottipysäköintiin liittyvät epävarmuustekijät. Tulevaisuudessa on mahdollista, että robottipysäköinti lisääntyy myös Helsingissä, jos tänne löydetään kilpailukykyisiä ratkaisuja esimerkiksi kaavoitettavien pysäköintilaitosten yhteydessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566