Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/16

 

16.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite ehdottomasta määräyksestä vain kasvisruoan tarjoamisesta luopumisesta
 

        valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite rollaattorin kanssa matkustamisen tekemisestä maksuttomaksi
 

        valtuutettu Maarit Vierusen ym. aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisen selvittämisestä myös Vuosaaren terveysasemalla
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite Lelulaatikoiden hankkimisesta leikkipaikoille
 

        valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. aloite riippumattoman selvityksen ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite C-hepatiitin eliminoimisesta vuoteen 2030 mennessä

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566