Helsingfors stad

Protokoll

5/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

16.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2021 års budget

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling som brådskande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige godkände avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2021 års budget som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Helsinki Marketing Oy, Högholmens djurgård stiftelse sr, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy och Urheiluhallit Oy.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I Helsingfors stads budget för år 2021 (Stge 9.12.2020) fastställdes ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dottersammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad de övriga av stadens dotterbolag som är mest betydande i syfte att säkerställa att deras verksamhet stämmer överens med stadskoncernens övergripande intresse. Målsättningen är också avsedd att säkra att stadens ägarvärde utvecklas gynnsamt

Bilaga 1 innehåller information om målsättningarna för övriga dottersammanslutningar vilka fastställts i 2021 års budget och ska rapporteras till stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsvarande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbaserad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapportering har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i fråga om Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Helsinki Marketing Oy, Högholmens djurgård stiftelse sr, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy och Urheiluhallit Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs koncernsektionen genom Sammanslutningsrapporten 4/2021.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Helsingfors evenemangsstiftelse sr

Mål: Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Stiftelsen fastställer mätare och målnivåer för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.

Utfall: Uppfylldes inte

Stiftelsen realiserade sin modell för kontinuerlig utveckling enligt Ekokompassen som en del av att minska koldioxidavtrycket. Stiftelsens primära mål är att producera en omfattande, fungerande och pålitlig mätare för evenemangens koldioxidavtryck. Det här skapas som en del av stadens gemensamma projekt, som inte blev klart enligt schemat under slutet av 2021, utan det fortsätter under 2022.

Helsinki Marketing Oy

Mål: 1. Tryggande av en ekologiskt hållbar utveckling. Bolaget fastställer mätare och målnivåer för åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt uppföljningen av dem och samarbetar med stadskoncernen (staden, dottersammanslutningar och -stiftelser) i anslutning till målen för åtgärdsprogrammet.

Utfall: Uppfylldes inte. Helsinki Marketing Oy Ltd har 31.12.2021 fusionerats med Helsinki Partners Oy.
I sitt svar konstaterar bolaget att: På grund av fusioneringen av Helsinki Marketing och Helsinki Business Hub flyttas valet och införandet av ett certifierat miljösystem och programmet för minskning av utsläpp till 2022.

Högholmens djurgård stiftelse sr

Mål: Genomförande av programmet Kolneutrala Högholmen 2030.

Utfall: Uppfylldes inte

2021 års kolneutralitetsberäkning har inte ännu färdigställts, den väntas blir färdig i mars-april 2022. Stiftelsen uppskattar att målen uppfylldes delvis.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Mål: Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.

Utfall: Uppfylldes inte

Samarbetet med Urhea Akatemia var aktivt och intensivt, trots att simcentret var stängt för kunder under en betydande del av året. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy samarbetade med idrottare, tränare och akademins ledning genom att erbjuda idrottstjänster och möteslokaler. Dessutom har träningscentralen utvecklas i samverkan. I och med att Urhea-Hallen färdigställs minskar Urhea Akatemias användning av Uintikeskus lokaler.

Urheiluhallit Oy

Mål: Ökat samarbete med Urhea Akatemia och Urhea-halli Oy.

Utfall: Uppfylldes inte

Samarbetet under granskningsperioden var intensivt och aktivt med Urheiluakatemias idrottare, tränare och ledning. Bolaget har erbjudit idrotts- och möteslokaler till Urhea Akatemias disposition.

Till slut

Uppgifterna om dotterbolagens måluppfyllelse som fastställts i 2021 års budget och som rapporteras till stadsfullmäktige, behandlas i beslutsfattandet på så sätt att stadsstyrelsen på sitt sammanträde 14.3.2022 föreslår ärendet för stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige har då kapacitet att fatta ett beslut om uppgifterna om måluppfyllelsen på sitt sammanträde 16.3.2022.

Revisionskontoret har dessutom under beslutsprocessen förutsatt att uppgifterna om utfallet preciseras. Alla mål vars uppgifter om utfallet är: Uppfylldes delvis. Ändras och ges lydelsen: Uppfylldes inte.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021 Muut yhteisöt

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 197

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr:n, Helsinki Marketing Oy:n, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n ja  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

14.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätökseen lisätään lause: Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 21

HEL 2022-002874 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

        tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n,  Urheiluhallit Oy:n osalta.

Käsittely

07.03.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuustossa 16.3.2022 kiireellisenä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566