Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

16.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen

        Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen

        Seija Muurinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi

        Elina Valtonen, tilalle Matti Niiranen

        Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa

        Fatim Diarra, tilalle Aino Tuominen

        Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa

        Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva

        Emma Kari, tilalle Nina Miettinen

        Mari Holopainen, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius

        Shawn Huff, tilalle Hannus Oskala

        Amanda Pasanen, tilalle Oula Silvennoinen

        Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen

        Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal

        Elisa Gebhard, tilalle Nita Austero

        Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok

        Pia Kopra, tilalle Marko Kettunen

        Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Elina Kauppila

        Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566