Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/2

 

16.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pajunen ja Mai Kivelä sekä varatarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen ja Petra Malin.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jenni Pajunen ja Mai Kivelä sekä varatarkastajiksi valtuutetut Nina Suomalainen ja Petra Malin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566