Helsingfors stad

Protokoll

4/2022

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/8

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

        Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om återinförande av kommuntillägget för barn i åldern 1-2 år
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om planering av Fiskehamnens bibliotek
 

        Budgetmotion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om utökning av bröstcancerscreening till åldersgruppen 70-74 år
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om underhållet av gångbanor
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om en plan för utomhusgym, bl.a. till Drumsö och övriga Helsingfors
 

        Budgetmotion av ledamoten Timo Harakka m.fl. om automatisk trafiksäkerhetsövervakning på Åggelbyvägen
 

        Budgetmotion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en toalett, omklädningsrum och ett landskapsmässig lämpligt bås för badvakter till Torsnäs badstrand
 

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om anställning av flera skolhälsovårdare
 

        Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om förbättring av trafiksäkerheten i nordöstra Helsingfors
 

        Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. utökning av antalet läroavtalsplatser för närvårdare inom äldreomsorgen
 

        Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om hemvårdsstödets Helsingforstillägg för barn i åldern 1-3 år
 

        Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om utvärdering av behovet av kontorslokaler i stadskärnan hos organisationerna vid Helsingfors sektorer
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en ombyggnad av Ås ungdomsgård
 

        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en konstisbana till Stapelstadens idrottspark
 

        Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om förbättring av tillgången till personal inom småbarnspedagogiken och säkrande av trestegsstöd
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om höjning av understödet till idrottsanläggningar
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om ändring av kriterierna för dimensioneringen inom småbarnspedagogiken och anställning av behövlig tilläggspersonal
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utökning av antalet läroavtalsplatser inom småbarnspedagogiken och hälsovården
 

        Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utökning av färdtjänsten för äldre personer till 18 enkelresor i månaden
 

        Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om reseersättning för stödfamiljeverksamhet
 

        Budgetmotion av Thomas Wallgren m.fl. om inledning av Ecologists at Risk -skyddsresidensverksamhet
 

        Budgetmotion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om servicesedelns värde och dess justering vid ordnande av personlig assistans
 

        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om globalt ansvar i Helsingfors
 

        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om beaktande av småbarnspedagogikens planeringstimmar

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om värnande om arvet från veteranerna som deltagit i våra krig
 

        Motion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om avgiftsfria idrottstjänster för närståendevårdare
 

        Motion av ledamoten Eva Biaudet m.fl. om klimakterierådgivningsverksamhet till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om förbud mot privata fyrverkerier i Helsingfors innerstadsområde
 

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en arbetsgrupp för att ta fram åtgärder som påverkar tillgången till personal i vårdbranschen och att personalen stannar kvar
 

        Motion av ledamoten Nora Grotenfelt m.fl. om erbjudande av mellanmål till elever, vars lektioner fortsätter i mer än tre timmar efter lunch
 

        Motion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Kiev till Helsingfors vänort
 

        Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om utdelning av svinnmat från barnens lekparker till vuxna

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566