Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin Ukrainan tilanteen vaikutuksia Helsingissä. Kyselytunnilla oli esillä Teija Makkosen kysymys aiheesta Helsingin väestönsuojat, Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys aiheesta varautuminen pakolaisten vastaanottamiseen Ukrainasta ja Sija Borgarsdóttir Sandelin kysymys aiheesta Ukrainan tilanteen vaikutukset Helsingissä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566