Helsingfors stad

Protokoll

4/2022

1 (11)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/7

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

De av ledamöterna Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki och Mirita Saxberg väckta motionerna om en ändring av detaljplanen för Stansviksberget (nr 12410)

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten att säkerställa att den obebyggda skogsnaturen på området är tillräcklig på så sätt att man gör en ny och uppdaterad utredning om dess naturvärden. (Mirita Saxberg)

 

Behandling

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Mai Kivelä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten att säkerställa att den obebyggda skogsnaturen på området är tillräcklig på så sätt att man gör en ny och uppdaterad utredning om dess naturvärden.

 

Ledamoten Arja Karhuvaara föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter en möjlighet att reda ut mängden naturligt ljus på området, såväl inne i bostäderna som på gården. Man bör även närmare bestämma möjligheten att efter behov ändra placeringen av byggnaderna på tomten före de uppförs för att maximera mängden ljus som påverkar boendekomforten.

 

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

I samband med en eventuell utvidgning av Stansviks naturområde förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjligheten att öka bostadsbyggandet i motsvarande utsträckning på annat håll i Degerö exempelvis genom att höja husen.

 

Ledamoten Arja Karjuvaaras motförslag understöddes inte, varvid det förföll.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Mikko Paunio, Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Mika Ebeling, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Teija Makkonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén

Nej-röster: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale

Blanka: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta

3

Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja asemakaavan muuttamisesta

4

Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut

5

Stansvikinkallio, varatut tontit

6

Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit

7

Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019

8

Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Hösten 2021 har det väckts tre fullmäktigemotioner med huvudsakligen samma innehåll, om en ny detaljplan för området Stansviksberget på Degerö. Amanda Pasanen och 17 andra ledamöter (HEL 2021-010661), Paavo Arhinmäki och 15 andra ledamöter (HEL 2021-010628) samt Mirita Saxberg och 17 andra ledamöter (HEL 2021-011572). Eftersom motionerna delvis har undertecknats av samma personer är det sammanlagt 40 ledamöter som föreslår en ny planläggning av området. Detta motionssvar täcker alla tre motioner.

Amanda Pasanen m.fl. föreslår i sin motion 22.9.2021 att grundberedningen och tomtöverlåtelsen i detaljplanen för Stansviksberget (nr 12410) skjuts upp. Under tiden ska man omvärdera detaljplanen med tanke på skogsnaturen och inleda en ny planläggningsprocess, på de punkter som det är nödvändigt. Syftet med denna ska vara att avlägsna byggandet som föreslagits på de mest värdefulla ställena i området. Dessutom föreslår de att det värdefulla naturområdet kring Stansviksberget ska fredas som en del av Helsingfors nya naturskyddsprogram.

Paavo Arhinmäki m.fl. föreslår i sin motion 22.9.2021 att detaljplanen för Stansviksområdet ändras så att husen i den östra kanten tas bort från detaljplanen och att man ändrar beteckningen till grönområde.

Mirita Saxberg m.fl. föreslår i sin motion 13.10.2021 att detaljplanenen för Stansviksberget ska ändras på så sätt att den värdefulla skogen och dess natur skyddas så att stadsborna kan använda den för rekreation, samt att byggandet koncentreras till områden med mindre värdefull natur på det sätt som föreslås i motionen.

Stadsmiljönämnden har gett separata utlåtanden om motionerna 21.12.2021. Innehållet för alla tre motioner är detsamma, utom att nämnden i svaret på motionen av ledamoten Pasanen m.fl. också tar ställning till huruvida den anser att Stansviksberget värdefulla natur ska fredas som en del av stadens naturskyddsprogram. Eftersom motionerna gäller samma detaljplan och eventuella åtgärder som vidtas efter utvärderingarna, presenteras svaren som en helhet för stadsstyrelsen. Behandlingen av motionerna har påskyndats eftersom det är viktigt för de olika parterna att få visshet i hurdana åtgärder som stadens politiska ledning förväntar sig. Dessutom är det meningen att utredningen av detaljplanen inleds redan våren 2022 bl.a. med fältbesök.

Stadsstyrelsen konstaterar följande med hänvisning till utlåtandena:

Detaljplanen för bostadsområdet Stansviksberget har vunnit laga kraft i november 2020 efter högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD 30.10.2020). I enlighet med stadens verksamhetsmodell och för att uppfylla målsättningarna för bostadsproduktionen har man efter detta omedelbart börjat främja planeringen av tomter och offentliga områden.

Enligt Helsingfors nya stadsstrategi Läge för tillväxt 2021-2022, som publicerades hösten 2021, ska Stansviksbergets detaljplan omvärderas med tanke på skogsnaturens värden samtidigt med de upphävda delarna av Kronbergsstrandens detaljplan. Riktlinjen i stadsstrategin beskriver förändringen i uppskattningen av rekreations- och skogsområden i förhållande till bostadsproduktion.

I den lagakraftvunna detaljplanen har ca sex hektar reserverats för bostadsbyggande, två hektar för trafikområden och tre hektar för den existerande skogen.

Enligt den gällande detaljplanen ska det byggas 1200 nya bostäder för ca 2000 invånare i Stansviksberget. Den planerade  bostadsbyggrätten uppgår till 87 600 m² vy och för affärslokaler har planerats 750 m² vy.

Enligt guiden Metsä- ja puustoinen verkosto (2019) finns ca 106 ha rekreationsområde (urskog, skogar, skogsdungar samt stödområden med träd) inom en radie på ca en kilometer ifrån planområdet. Byggområdet enligt detaljplanen minskar detta område med ca 5,4 ha.

I samband med att detaljplanen utarbetades har man gjort en omfattande utredning om områdets naturvärden och informationen har kompletterats med tilläggsutredningar och nya observationer. Naturvärdena i Stansviksberget och Stansviksområdet är osedvanligt grundligt utredda med tanke på arterna. Byggandet utsträcker sig inte till de mest värdefulla natur- och landskapsområdena. Hittills har det i bedömningen inte lyfts fram sådana särskilda skäl som hänför sig till naturvärdena som talar för en ändring av lösningen i detaljplanen.

Stadsmiljösektorn inleder en omvärdering av detaljplanen i enlighet med strategin.

Bedömningen gäller även hur ändringarna påverkar Stansviksberget och hela den urbana strukturen i Kronbergsstranden, de målsättningar för bostadsproduktionen som stadsfullmäktige ställt samt former för finansiering och innehav på området och övriga planer och åtaganden som gäller på området. Dessutom bedöms konsekvenserna för de offentliga och privata investeringarna i Kronbergsstranden samt service och dimensioneringen av den och stadens ställning som en pålitlig, konsekvent och förutsägbar samarbetspart.

Samtidigt vill staden bidra till att främja byggandet på de tomter som redan reserverats och de arkitekturtävlingar som förutsätts för tomtöverlåtelse. De reserverade tomterna ligger i norra delen av Stansviksbergets planområde närmast den kommande spårvagnshållplatsen, och de är till största delen sådana som redan varit bebyggda i oljehamnens område. Såväl på grund av stadens mål för bostadsproduktionen som de förbindelser som ingåtts (tomtreserveringar och pågående planering av tomter) är det viktigt att främja byggandet i det gällande detaljplaneområdet.

Staden fortsätter också gatuplaneringen i enlighet med den gällande detaljplanen och främjar för beslutsfattandet av de delar som är nödvändiga för de tomter som redan reserverats, för att bygga det kommersiella centrumkvarteren i Kronbergsstranden intill samt skolan, daghemmet och idrottshallen.

Enligt en överenskommelse främjar staden också en flytt av sommarstugorna i Nyby till stugområdet i Gammelby. Stugverksamheten på Stansviksbergs område främjar varken syftena i detaljplanen, friluftsändamål eller skyddet av biotoper.

En ny planläggning av de delar av Kronbergets detaljplan som hävdes i högsta förvaltningsdomstolen främjas genom en separat detaljplan. Området är privatägt och en plan för delaktighet och bedömning har redan beretts våren 2021 för den detaljplan som kallas Guldkronsbågen. Det har gjorts en ny fladdermusutredning som blev klar hösten 2021. Partnerskapsplanläggningen för området startades i slutet av 2021 tillsammans med markägaren och konsulten från ett tidigare planeringsskede.

Med hänsyn till de villkor som föreslås ovan inleds en ändring av detaljplanen i enlighet med vad som antecknats i stadsstrategin och samtidigt bedöms om det är motiverat att bevara mer skogsnatur på området än vad som tänkts, med hänsyn till konsekvenserna för den omgivande naturen, rekreationsområden och tillgängliga närskogar samt även de godkända målen för bostadsproduktionen. Om man på basis av utvärderingen anser att det är nödvändigt att ändra detaljplanen, gör nämnden ett förslag om det och stadsfullmäktige ska fatta beslut i frågan.

Vad gäller naturskyddsområden konstaterar stadsstyrelsen visavi utlåtandet till Amanda Pasanens motion följande: Stadsmiljösektorn har godkänt Helsingfors naturskyddsprogram för 2015-2024 och antecknade utredningen av skogsnätverk. I programmet har man inte antecknat att området Stansviksberget ska skyddas. I närheten finns två naturskyddsområden (Gruvberget och Bergvikshällarna), två naturskyddsområden som ska inrättas (Stansviks ås och Kronbergsträsket) och en biotop fredad enligt naturskyddslagen (Kronbergets lindskog). Behovet av nya skyddsområden utreds tidigast i samband med att nästa naturskyddsprogram utarbetas.

Nämndens detaljerade motivering som gäller de planering som föreslås i motionerna framgår i nämndens utlåtanden och bilagor. Förslaget stämmer överens med nämndernas utlåtanden, men man har lagt till följande: då detaljplanen eventuellt ändras ska man utöver det strategiska målet som nämns för Stansvikområdet  även beakta övriga viktiga målsättningar i stadsstrategin såsom de för bostadsproduktionen.

Eftersom svaret på alla tre motioner har slagits samman visar beslutshistoriken för detta svar endast nämndens beslutshistorik  för en motion (Saxberg). De motiverade utlåtandena hade samma innehåll bortsett från stycket om naturskyddsobjekt som på denna föredragningslista har citerats direkt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta

3

Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja asemakaavan muuttamisesta

4

Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut

5

Stansvikinkallio, varatut tontit

6

Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit

7

Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019

8

Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 128

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.

07.02.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Hankenumero 1665_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen edistämään viipymättä.

Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta). Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa.

Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta. Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa.

Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa 2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että juuri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti, koska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvomaailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen noususta.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavutettavuuteen.

Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuotantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta.

Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.

Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämajatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita.

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaavanaan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa syksyllä 2021.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038

ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566