Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (11)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteet loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alueella siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvitys. (Mirita Saxberg)

 

Käsittely

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Mai Kivelän kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alueella siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvitys.

 

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tutkia kyseessä olevalla alueella luonnon valon määrää sekä asuntojen sisätiloissa että piha-alueilla. Samoin tutkittaisiin mahdollisuus tarpeen mukaan, vielä ennen rakentamista, muuttaa rakennusten sijoittelua kaavan tontilla asumisviihtyisyyteen vaikuttavan valon määrän maksimoimiseksi.

 

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Stansvikinkallion luontoalueen mahdollisen laajentamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisätä asuntorakentamista vastaava määrä muualle Laajasaloon esimerkiksi talojen korkeutta lisäämällä.

 

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa toivomuspontta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Mikko Paunio, Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 17
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu  Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Mika Ebeling, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Teija Makkonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale

Tyhjä: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdottamaan toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta

3

Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja asemakaavan muuttamisesta

4

Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut

5

Stansvikinkallio, varatut tontit

6

Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit

7

Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019

8

Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalon Stansvikinkallion alueen uudelleen kaavoittamisesta  on tehty syksyllä 2021 kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta: Amanda Pasanen ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-010661), Paavo Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua (HEL 2021-010628) sekä Mirita Saxberg ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-011572). Koska aloitteissa on osittain samoja allekirjoittajia, kaikkiaan alueen osittaista uudelleen kaavoittamista on esittänyt 40 valtuutettua. Tämä aloitevastaus kattaa kaikki kolme aloitetta.

Amanda Pasanen ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutusta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvokkaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi he esittävät, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Paavo Arhinmäki ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikin alueen kaavaa muutetaan siten, että alueen itälaidan talot poistetaan asemakaavasta ja merkinnäksi muutetaan viheralue.

Mirita Saxberg ym. esittävät aloitteessaan 13.10.2021, että Stansvikinkallion asemakaavaa muutetaan siten, että arvokasta metsää ja sen luontoa suojellaan kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten ja että rakentaminen kohdistetaan luontoarvoiltaan heikommille alueille aloitteessa esitetyllä tavalla.

Aloitteiden johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan erilliset lausunnot 21.12.2021. Ne ovat muutoin samansisältöisiä kaikkien kolmen aloitteen osalta paitsi että valtuutettu Pasasen ym. aloitteessa vastaus on annettu myös sen suhteen tulisiko lautakunnan mielestä Stanvikinkallion arvokkaat luontokohteet suojella osana kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa. Koska aloitteet kohdistuvat samaan asemakaavaan ja arviointien jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin, kaupunginhallitukselle esitellään vastaukset yhtenä kokonaisuutena. Aloitteiden käsittelemisen ajankohtaa on kiirehditty, koska eri osapuolten kannalta on tärkeää saada varmuus siitä millaisia toimenpiteitä kaupungin poliittinen johto odottaa ja koska kaavallinen selvittäminen on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022 mm. maastokäynnein.

Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoihin viitaten seuraavaa:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi marraskuussa 2020, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 30.10.2020 jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen viipymättä edistämään.

Syksyllä 2021 on Helsingin uudessa Kasvun paikka -nimisessä kaupunkistrategiassa 2021-2024 linjattu, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. Kaupunkistrategian linjaus kuvastaa muutosta virkistys- ja metsäalueiden arvostuksessa suhteessa asuntotuotantoon.

Lainvoiman saaneessa asemakaavassa noin kuusi hehtaaria Stansvikinkallion alueesta on varattu asuinrakentamiselle, kaksi hehtaaria liikennealueille ja kolme hehtaaria nykyisille metsäalueille.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Stansvikinkallion alueelle tulisi 1200 uutta asuntoa noin 2000 asukkaalle. Asumiselle on kaavoitettu rakennusoikeutta 87 600 kerrosneliömetriä ja liiketiloille 750 kerrosneliömetriä.

Noin kilometrin säteellä kaava-alueesta on metsä- ja puustoinen verkosto -oppaan (2019) mukaan noin 106 ha virkistysalueita (ydinmetsiä, metsiä ja metsiköitä sekä puustoisia tukialueita). Asemakaavan mukainen rakentamisalue pienentää tätä aluetta noin 5,4 ha.

Alueen luontoarvoja on kaavan laadinnan yhteydessä selvitetty laajasti ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mukaan. Stansvikinkallion ja Stansvikin alueella luontoarvot on poikkeuksellisen kattavasti selvitetty lajien näkökulmasta. Arvokkaimmat luonto- ja maisema-alueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin strategian mukaisesti.

Arvioinnin kohteena on myös se, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin sekä muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Samalla kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuotantotavoitteiden että jo tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää tätä osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta.

Kaupunki jatkaa alueella myös voimassa olevan asemakaavan mukaista katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoa niiden osuuksien osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.

Kaupunki edistää myös sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja- alueelle. Kesämajatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita.

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa hallinto-oikeudessa kumottujen osien uudelleen kaavoitusta edistetään omana kaavanaan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoitus käynnistyi maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa loppuvuonna 2021.

Edellä esitetyt reunaehdot huomioon ottaen asemakaavan muutokseen ryhdytään kaupunkistrategian kirjauksen mukaisesti ja sen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön, virkistysalueiden ja lähimetsien saavutettavuuteen sekä myös hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Mikäli asemakaavaa on arvioinnin perusteella syytä muuttaa, lautakunta tekee siitä esityksen ja asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Luonnonsuojelukohteiden osalta kaupunginhallitus toteaa lautakunnan Amanda Pasasen aloitteesta annettuun lausuntoon viitaten seuraavaa: Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.9.2015 Helsingin luonnonsuojeluohjelman vuosille 2015–24 ja merkitsi tiedoksi metsäverkostoselvityksen. Stansvikinkallion aluetta ei ole ohjelmassa osoitettu suojeltavaksi. Sen läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta (Kaivoskallion alue ja Vuorilahdenpaadet), kaksi perustettavaa luonnonsuojelualuetta (Tahvonlahden harju ja Kruunuvuorenlampi) sekä yksi luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi (Kruunuvuoren lehmusmetsikkö). Uusien suojelualueiden tarve selvitetään viimeistään seuraavan luonnonsuojeluohjelman laadinnan yhteydessä.

Lautakunnan seikkaperäiset perustelut aloitteiden kohteena olevasta suunnittelullisesta kokonaisuudesta ilmenevät lautakunnan lausunnon perusteluista ja liitteistä. Esitys on lautakunnan lausuntojen mukainen sillä lisäyksellä, että asemakaavaa mahdollisesti muutettaessa tulee aloitteissa mainitun Stansvikin aluetta koskevan strategiatavoitteen lisäksi ottaa huomioon myös muut kaupunkistrategian tärkeät tavoitteet, kuten asuntotuotantotavoitteet.

Koska kaikkiin kolmeen aloitteeseen vastaaminen on yhdistetty, tämän vastauksen päätöshistoria näyttää vain yhteen aloitteeseen (Saxberg) kohdistuvan lautakunnan päätöshistorian. Lausunnot olivat perusteluineen saman sisältöiset lukuun ottamatta tällä esityslistalla olevaa kappaletta koskien luonnonsuojelukohteita, joka on sellaisenaan siteerattu yllä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittamisesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta

3

Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja asemakaavan muuttamisesta

4

Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut

5

Stansvikinkallio, varatut tontit

6

Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit

7

Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019

8

Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 128

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.

07.02.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Hankenumero 1665_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen edistämään viipymättä.

Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta). Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa.

Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta. Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.

Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa.

Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa 2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että juuri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti, koska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvomaailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen noususta.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen arvioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavutettavuuteen.

Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuotantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta.

Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.

Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämajatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita.

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaavanaan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa syksyllä 2021.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038

ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566