Helsingfors stad

Protokoll

4/2022

1 (9)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54

Överskridning av anslag för driftsekonomin, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2021 års budget

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade centralvalnämnden, stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2021 års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 106 230 154 euro och underskridningarna av verksamhetsbidraget är totalt 1 911 000 euro.

Budgetmomentet 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition anslag i budgeten 3 998 000 euro anslaget överskrids med 370 000 euro

Budgetmomentet 1 30 03 Arv som tillfallit staten anslag i budgeten 3 800 000 euro anslaget överskrids med 260 000 euro

Budgetmomentet 1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster verksamhetsbidrag i budgeten 2 833 000 euro verksamhetsbidraget underskrids med 1 911 000 euro

Budgetmomentet 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition anslag i budgeten 76 100 000 euro anslaget överskrids med 14 200 000 euro

Budgetmomentet 2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn anslag i budgeten 1 287 945 000 euro anslaget överskrids med 6 900 000 euro

Budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur anslag i budgeten 198 710 000 euro anslaget överskrids med 5 000 000 euro

Budgetmomentet 3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM anslag i budgeten 216 543 004 euro anslaget överskrids med 154 euro.

Budgetmomentet 3 10 05, Räddningsverket anslag i budgeten 61 361 000 euro anslaget överskrids med 500 000 euro

Budgetmomentet 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster anslag i budgeten 1 679 839 000 euro anslaget överskrids med 79 000 000 euro

Det är möjligt att beloppen för de anslagen, på vilka överskridnings- och underskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De angivna överskridnings- och underskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om följande anslagsöverföringar med omdisponering i 2021 års budget:

Från budgetmomentet 1 40 01, Stadskansliet -995 000 euro

Till budgetmomentet 8 05 01 01 Grundanskaffning av lös egendom, Stadskansliet +995 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1

Keskusvaalilautakunta 16.11.2021

2

Kaupunginkanslia 8.12.2021

3

Kaupunginkanslia 23.11.2021

4

Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021

5

Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021

6

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022

7

Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021

8

Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021

9

Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Centralförvaltningen

1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 998 000 euro, vilket överskreds med 370 000 euro på grund av flera covid-relaterade specialarrangemang i samband med kommunalvalet som ordnades i juni.

Anslaget bör få överskridas med 370 000 euro.

Budgetmoment 130 03 Arv som tillfallit staten

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 800 000 euro, vilket överskrids med 260 000 euro på grund av kostnader för nya arv som tillfallit staten och som staden har tagit emot, såsom bostadslägenheternas vederlag och kostnader som ansluter sig till hantering av dödsbon. Kostnaderna ingår i den normala mottagandeprocessen av arv som tillfallit staten.

Anslaget bör få överskridas med 260 000 euro.

1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

Budgetmomentets verksamhetsbidrag för 2021 uppgick till 2 833 000 euro, vilket underskreds med 1 911 000 euro.

På det nettobudgeterade budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster upptas de tjänster som enheten Digital grund vid stadskansliets strategiavdelning tillhandahåller och som hänför sig till stadens datakommunikation, cybersäkerhet, apparaters livcykelhantering, ICT-stöd och underhåll. Till skillnad från driftsekonomins andra nettobudgeterade budgetmoment ska avskrivningar som bildas för varje budgetår täckas med verksamhetsbidraget på budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster.

I beredningen av budgeten för år 2021 beräknades budgetmomentets bindande verksamhetsbidrag uppgå till 2,833 miljoner euro. Mängden avskrivningar för enheten Digital grund underskred dock nivån som budgeterades i budgetfasen och utfallet uppgick endast till 0,922 miljoner euro. Då uppgår skillnaden mellan den ursprungliga budgeten och målet för det nya verksamhetsbidraget till 1,911 miljoner euro. Avskrivningsdifferensen orsakas av att det var möjligt att skaffa färre apparater än planerat eftersom coronapandemin påverkade apparaternas tillgänglighet och leveranstider.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 1 911 000 euro.

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets disposition

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 76 100 000 euro, vilket överskreds med 14 200 000 euro, till följd av det ökade antalet långtidsarbetslösa i Helsingfors.

Även om ekonomin och arbetsmarknaden har utvecklats positivt, når dess verkningar långsamt ut till de långtidsarbetslösa, och långtidsarbetslösheten växer i rekordtakt. Oberoende av de planerade och genomförda sysselsättningsåtgärderna växer särskilt antalet personer som har varit arbetslösa i över 1 000 dagar fortfarande. De långtidsarbetslösas servicebehov gäller i en allt större grad tjänster inom hälsovården och socialt arbete för vuxna. Antalet långtidsarbetslösa beräknas nå sin kulmen först år 2022.

Anslaget bör få överskridas med 14 200 000 euro.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 287 945 000 euro, vilket överskreds med 6 900 000 euro. Den nya överskridningen beror i huvudsak på projekt som finansierats med ändamålsbegränsade statsunderstöd till staden och annan extern finansiering, samt kostnader för den utvidgade läroplikten. Inkomsterna på budgetmomentet överskrids i samma proportion som utgifterna.

Stadsfullmäktige bemyndigade 16.6.2021 (§ 187) fostrans- och utbildningsnämnden överskrida utgifterna på budgetmomentet 2 10 01, Fostran och utbildning, med 17 500 000 euro. Överskridningsrätter som beviljas med stadsfullmäktiges beslut kan användas enbart för direkta och indirekta tidsbestämda kostnader som beror på covid-19, såsom att täcka ett ökat behov av stöd för inlärning, specialundervisning och elevvård, och högst till det faktiska beloppet för kostnaderna fram till utgången av året.

Av det anslag som stadsfullmäktige beviljade fostrans och utbildningssektorn har sektorn använt ca 9 miljoner euro för kostnader orsakade av covid-19-epidemin. Epidemin har medfört betydliga utgiftsbesparingar som dels har bidragit till att sektorns totala utgiftsöverskridning jämfört med den ursprungliga budgeten enbart motsvarar kostnaderna för projekt med extern finansiering. En del av den överskridningsrätt som beviljades i juni för utgifter orsakade av covid-19 blir oförbrukad, men en motsvarande överskridningsrätt behövs för verksamhet som finansieras med statsunderstöd och annan extern finansiering.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskridningsrätten med ytterligare 6 900 000 euro.

Stadsmiljösektorn

3 10 01 Stadsstruktur

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 198 710 000 euro, vilket överskreds med 5 000 000 euro. Den nya överskridningen beror i huvudsak på en betydlig ökning i kostnaderna för snöröjningsarbeten och kostnaderna för rivning av en byggnad på ett markområde som staden sålde.

Den snörika vintern ökade betydligt mängden snöröjningsarbeten på trafikområdena. Till följd av den rekordartade snönederbörden i januari 2021 var staden tvungen att ta i bruk fem reservsnötippar. Att flytta snön från reservplatser till de egentliga snötipparna i ett senare skede orsakade stora tilläggskostnader.

I slutet av 2021 sålde staden ett markområde på adressen Skatuddskajen 4. I köpeavtalet kom parterna överens om att säljaren (staden) ansvarar för kostnaderna för rivningen av byggnaden som ligger på området och dessa kostnader sänker den sista köpeskillingen. Den sista köpeskillingen ingår i balansräkningens intäkter och ska sänkas med ett belopp som motsvarar kostnaderna för rivningen, och som således bokförs som driftkostnader för stadsstrukturen (budgetmoment 3 10 01) på ca 1,5 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 5 000 000 euro.

3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 216 543 004 euro, varav betalningsandelen till samkommunen HRT uppgick till 214 400 004 euro och betalningsandelen till samkommunen HRM till 2 143 000 euro.

I budgeten 2021 uppgick reserveringarna för betalningsandelen till samkommunen HRM till 2 143 000 euro. Enligt verksamhets- och ekonomiplanen 2021-2023, som HRM:s samkommunsstämma godkände 13.11.2020, är kommunandelen som HRM fakturerar av Helsingfors stad 2 143 153,38 euro. Den nya överskridningen på 154 euro beror på att HRM:s betalningsandel av misstag avrundades felaktigt nedåt i budgeten.

Anslaget bör få överskridas med 154 euro.

3 10 05 Räddningsverket

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 61 361 000 euro, vilket överskreds med 500 000 euro. Överskridningen beror bland annat på att upphandlingar av lös egendom, som tidigare finansierades med investeringsanslag, finansieras med driftsekonomins anslag på basis av observationer i revisionen. Dessutom omfattar överskridningen extra kostnader som beror på covid-19-pandemin, samt kostnader för verksamhetsutveckling som ersätts med inkomster som motsvarar utgifterna och som fås genom stadens externa finansiering.

Anslaget bör få överskridas med 500 000 euro.

Social- och hälsovårdssektorn

5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 679 839 000 euro, vilket överskreds med 79 000 000 euro. Merparten av den nya överskridningen består av kostnader som orsakats av covid-19-pandemin.

Av budgetöverskridningen består 53 miljoner euro av kostnader orsakade av pandemin. År 2021 uppgick de realiserade kostnaderna av covid-19-pandemin till sammanlagt 199 miljoner euro och de statsunderstöd som staden beviljades för dessa kostnader uppgick till 166 miljoner euro (skillnad 33 miljoner euro). Merparten av de kostnader som inte ersatts gäller kostnader för covid-19-testen, eftersom ersättningen per enhet i statsunderstöden inte täckte Helsingfors stads totala kostnader. År 2022 kan staden ansöka om statsunderstöd enligt prövning för kostnader som pandemin har orsakat och som de tidigare understöden inte täckte. Ansökningen av understöd enligt prövning har inte börjat och man känner inte till de närmare ansökningsgrunderna.

Utöver covid-19-kostnaderna beräknas social- och hälsovårdstjänsterna överskrida budgeten med 26 miljoner euro. Av överskridningen gäller en andel på 8,5 miljoner euro teknisk överskridning, projektkostnader varav merparten hör till projekten Strukturreform och Framtidens vårdcentral vars kostnader har täckts med statligt understöd. En överskridningsandel på 17,5 miljoner euro gäller vikariatskostnader som överskrider det som beräknades i resultatbudgeten och som ingår i ibruktagandet av systemet Apotti, samt överskridningar i utgifterna för barnskydd och arbete med personer med funktionsnedsättning.

På budgetmomentet social- och hälsovårdstjänster beviljades redan tidigare år 2021 (16.6.2021) en överskridningsrätt på 146 miljoner euro. Grunden för överskridningsrätten var statliga understöd för kostnader orsakade av covid-19-pandemin.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskridningsrätten med ytterligare 79 000 000 euro.

Anslagsöverföringar

1 40 01 Stadskansliet

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 139 635 000 euro. Från detta anslag överförs 995 000 euro till budgetmomentet 8 05 01 stadskansliets grundanskaffning av lös egendom.

Ändringen av anslagens användningsändamål gäller anslaget för stadskansliets näringsavdelning. Ändring av användningsändamålet ansöks för upphandlingar av nya lokaler för kundservice inom sysselsättningstjänster (910 000 euro) och upphandlingar för integrationsfrämjande projekt inom invandringstjänsterna (85 000 euro), sammanlagt 995 000 euro.

Helsingfors stad deltar i det kommunala sysselsättningsförsöket för vilket stadskansliets näringsavdelning har upphandlat nya lokaler som lämpar sig till kundarbete. Näringsavdelningen behöver omfattande kundbetjäningslokaler även efter det kommunala sysselsättningsförsöket som slutförs år 2023. Merparten av kostnaderna i anslutning till verksamhetslokaler gäller upphandling av möbler samt byggande av säkerhetssystem och helheten som behövs för verksamhetens digitalisering.

Enheten Arbetskraft och invandring vid stadskansliets näringsavdelning beviljar finansiering till sektorernas projekt som främjar integrationen. Sektorernas projekt som främjar integration kan även höra till utgifter med investeringskaraktär. Ändringen i anslagets användningsändamål ansöks för projektet Attraktiv lekpark som främjar integration. I projektet Attraktiv lekpark anskaffas flerspråkiga symbolelement som förbättrar lekparkernas identifierbarhet, tillgänglighet och attraktivitet, där man utnyttjar resultaten av en servicedesignutredning som genomfördes tidigare i projektet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1

Keskusvaalilautakunta 16.11.2021

2

Kaupunginkanslia 8.12.2021

3

Kaupunginkanslia 23.11.2021

4

Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021

5

Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021

6

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022

7

Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021

8

Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021

9

Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Räddningsverket

Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 123

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa.

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia +995 000  euroa

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566