Helsingfors stad

Protokoll

4/2022

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Sini Korpinen, ersättare Seida Sohrabi

        Jenni Pajunen, ersättare Laura Rissanen

        Sari Sarkomaa, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, ersättare Heimo Laaksonen

        Alviina Alametsä, ersättare Johanna Sydänmaa

        Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

        Reetta Vanhanen, ersättare Sanna Vesikansa

        Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen

        Erkki Tuomioja, ersättare Thomas Wallgren

        Mia Haglund, ersättare Vesa Korkkula

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok

        Elina Kauppila, ersättare Sandra Hagman

        Minja Koskela, ersättare Laura Kolehmainen

        Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio

        Mika Raatikainen, ersättare Marko Kettunen

        Laura Korpinen, ersättare Strandén

        Tom Packalén, ersättare Erkki Karinoja

        Marcus Rantala, ersättare Petrus Pennanen

        Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen

        Pilvi Torsti, ersättare Fardoos Helal

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        Outi Alanko-Kahiluoto

        Timo Harakka

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566