Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

02.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Sini Korpinen, tilalle Seida Sohrabi

        Jenni Pajunen, tilalle Laura Rissanen

        Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen

        Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa

        Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Reetta Vanhanen, tilalle Sanna Vesikansa

        Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen

        Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren

        Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula

        Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok

        Elina Kauppila, tilalle Sandra Hagman

        Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen

        Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio

        Mika Raatikainen, tilalle Marko Kettunen

        Laura Korpinen, tilalle Strandén

        Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja

        Marcus Rantala, tilalle Petrus Pennanen

        Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen

        Pilvi Torsti, tilalle Fardoos Helal

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Outi Alanko-Kahiluoto

        Timo Harakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566