Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/21

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Laajasalon liikuntapuiston talviharjoitteluolosuhteiden kehittämistä selvitetään ja Laajasalon Palloseuran esitys kuplahallin rakentamisesta otetaan huomioon.

Laajasalon liikuntapuiston alueelle kohdistuu useita kehittämishankkeita, joiden suunnittelun yhteydessä selvitetään myös ylipainehallin toteuttamista. Laajasalon Palloseura LPS ry on jo neuvotellut asiasta kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. LPS on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin hankkimiseen, mutta sen pystyttäminen edellyttää uuden kentän rakentamista ja olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole varattu kaupungin rahoitusta.

Liikuntapuiston alueelle on suunniteltu raitiovaunuvarikkoa, joka toteutuessaan siirtäisi nykyisiä liikuntapaikkoja, mutta sen rakentaminen on lykkääntymässä merkittävästi. Liikuntapuiston toimintojen järjestämisestä laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 2022–2023, jotta kehittämishankkeiden mahdollisuudet voidaan selvittää ja sovittaa yhteen. Yleissuunnitelman valmistelussa huomioidaan myös LPS:n esitys kuplahallin rakentamisesta.

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä yhdeksän ylipainehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi. Kaupungilla ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena mm. hallien energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelujen hallinnassa on kaksi täysimittaista kiinteää jalkapallohallia Talissa ja Myllypurossa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 107

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 175

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopivan ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakentamista.

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipainehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallohallia (Tali ja Myllypuro).

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siirtämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut viitesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoituksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huomattavasti aiemmin suunnitellusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemisellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikuntapuistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu vuosille 2022–2023.

Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen.

Kyseiset lausunnot ovat:

        10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toimenpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon.

        7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 573

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuplahallin toteuttamista tutkitaan edelleen Laajasalon liikuntapuiston suunnittelussa.

Uuden Laajasalon raitiovaunuvarikon toteuttamisen aikataulu vaikuttaa myös Laajasalon liikuntapuiston toimintojen siirtämisen tarpeeseen ja aikatauluun. Varikon toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä, ja Helsingin kaupungin liikennelaitos valmistelee selvitystä varikkoverkoston tarpeista. Tämän hetkisen tiedon mukaan varikon toteutus ei käynnisty vielä vuonna 2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.2.2020 hyväksymien Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteiden yhteydessä laadittiin viitesuunnitelma liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä. Varikon toteuttaminen aiheuttaa muutoksia liikuntapuistoon, sillä varikon ja sen hulevesijärjestelmien tieltä joudutaan siirtämään liikuntapaikkoja uusille paikoille. Varikon rakentamisen aiheuttamat muutokset liikuntapuistossa voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoituksella.

Laajasalon Palloseura LPS ry. on ollut yhteydessä kaupunkiin, ja Kuplahallin sijoittamisesta liikuntapuistoon on neuvoteltu. Kuplahallin sijoittaminen liikuntapuistoon edellyttäisi uuden kentän rakentamista ja olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole rahoitusta varattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eikä Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin investointiohjelmissa.

Laajasalon liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 2022 - 2023. Yleissuunnitelmassa tutkitaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja Laajasalon liikuntapuiston kehittämiseksi. Siinä esitetään liikuntapuiston eri palveluiden kehittämistarpeet, vaihtoehtoiset toimenpiteet, porrastettu toteutusaikataulu ja kustannusarviot. Suunnittelussa voidaan ottaa huomioon Laajasalon palloseura LPS ry:n toimenpide-esitys laatimalla kuplahallin sijoittamisesta vaihtoehtoinen yleissuunnitelma ja kustannusarvio.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566