Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om könskonsekvensbedömningar som en del av återuppbyggnaden efter covid-19

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minja Koskela föreslår i sin motion att det i samband med återuppbyggnaden efter pandemin i Helsingfors genomförs en bedömning av covid-19-krisens könskonsekvenser och att man på basis av denna bedömning utarbetar åtgärdsförslag för att förstärka jämlikheten. I motionen uttrycks särskild oro för att covid-19-krisen drabbar de kvinnodominerade branscherna kraftigt.

Staden har med stöd av det gemensamma kunskapsunderlaget från förra fullmäktigeperioden och genom kontinuerlig utveckling riktat åtgärderna i planeringen och verkställigheten av återhämtningen till målgrupper och tjänster som påverkats mest av covid-19-pandemin. Dessa motsvarar temana och målgrupperna som tas upp i motionen. Återhämtningen förverkligas på ett verkningsfullt sätt i samarbete med stadens olika sektorer, invånare, kunder, deras anhöriga, tjänsteproducenter, organisationer och till exempel med HUS. Ett exempel på detta är ett intensifierat samarbetet inom välfärd och hälsa, såsom servicekedjan för våld i nära relationer i barnfamiljer samt social rehabilitering och arbetsverksamhet.

I sin verksamhet strävar staden efter att främja välfärd och hälsa på ett omfattande sätt inom alla grupper. I planeringen av verksamheten och beredningen av beslut bedöms konsekvenserna ur olika synvinklar. Eftersom covid-19-pandemin spelar en stor roll i förändringen i omvärlden, betonas en bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser i planeringen av tjänster och detta görs som en del av planeringen av alla tjänster. Åtgärdsförslag och åtgärder behandlas och genomförs som en del av verksamhetsplaneringen vid sektorerna.

Våren 2021 utgavs en publikation i vilken man granskar jämställdheten mellan könen och även behandlar covid-19. Eftersom pandemin fortsätter, fortgår Helsingfors stads könskonsekvensbedömningar, även med tanke på covid-19, som en del av sektorernas helhetsplanering enligt det som beskrivs ovan. När det blir aktuellt att ge ut en ny publikation om jämställdheten mellan könen i Helsingfors, kommer man att reflektera över 2021 års resultat med tanke på pandemins effekter.

Rättsliga grunder

Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Fullmäktige behandlar motioner minst fyra gånger varje kalenderår. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta månader.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Päivi Majuri, projektchef, telefon: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Bilagematerial

1

Perusteluissa mainittu julkaisu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 103

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.”

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566