Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/19

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 45

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett seniorcenter till Drumsö

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

2

Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att ett seniorcenter grundas på Drumsö.

Enligt tyngdpunkterna i stadsstrategin Läge för tillväxt 2021–2025 blir helsingforsarnas hälsa och välfärd bättre och den funktionella och vackra stadens tjänster håller takt med befolkningsunderlaget och byggandet på ett sätt som är ekonomiskt hållbart.

Social- och hälsovårdssektorn följer stadsstrategin i planeringen av servicenätverket. I planen för servicenätverket analyseras bland annat lokalbeståndet, det vill säga omfattningen av lokalerna och deras läge jämfört med andra verksamhetsställen samt områdets befolkningsutveckling och tillgänglighet. Till sektorns servicenätverk hör familjecentren, centralerna för hälsa och välbefinnande samt seniorcentren. Ett seniorcenter på Drumsö ingår inte i de närmaste årens plan för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsternas servicenätverk, eftersom det södra serviceområdets tjänster är lättillgängliga för drumsöborna. Den närmaste enheten som erbjuder öppen servicecentralverksamhet för äldre är Kampens servicecentral.

Enligt befolkningsprognosen förblir Drumsös invånarantal på nuvarande nivå till 2030. Enligt prognosen kommer Drumsö att ha cirka 29 000 invånare 2036. Över 65-åringarna blir drygt 5 200.

Just nu talar befolkningsprognosen och de befintliga tjänsternas tillgänglighet inte för ett seniorcenter till Drumsö. Läget kan dock granskas på nytt senare.

Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet har gett utlåtande i ärendet. Äldrerådet har förordat att ett seniorcenter grundas på Drumsö. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

2

Lausunto, Vanhusneuvosto, 10.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.01.2022 § 76

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.11.2021 § 263

HEL 2021-007380 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ja neljäntoista muun valtuutetun seniorikeskuksen rakentamista Lauttasaareen koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Lauttasaareen rakennetaan seniorikeskus, jossa on neuvontaa, harrastuksia ja palveluja sekä tarvittaessa palveluasumista. Seniorikeskus voi olla myös kotihoidon tiimien tukikohta.

Sosiaali- ja terveystoimi noudattaa palveluverkkosuunnittelussa kaupunkistrategiaa. Toimialan palveluverkon ydin muodostuu perhekeskuksista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista ja seniorikeskuksista. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen lähivuosien palveluverkkosuunnitelma ei sisällä seniorikeskusta Lauttasaareen, koska Helsingin etelän palvelualueen palvelut ovat lauttasaarelaisille hyvin saavutettavissa. Valtuustoaloitteessa viitataan yleiskaavassa 2016 esitettyyn alueen asukasmäärän kasvuennusteeseen. Helsingin kaupunginkanslian vuoteen 2036 ulottuva väestöennuste ei kuitenkaan ennusta Lauttasaaren peruspiiriin väestökasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Helsingin kaupungin tuore kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 ”Kasvunpaikka” ohjaa helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat -painopisteen mukaan huomiomaan palveluverkkoa kehitettäessä helsinkiläisten ja kaupungin alueiden erilaiset tarpeet ja palvelujen saatavuuden riittävän läheltä. Toimiva ja kaunis kaupunki -painopisteeseen liittyen todetaan, että kaupungin palveluiden, kuten koulujen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja liikuntamahdollisuuksien, pitää pysyä mukana alueiden väestöpohjan ja asuntorakentamisen rytmissä ja mittakaavassa taloudellisesti kestävällä tavalla.

Lauttasaaren peruspiirissä on Helsingin kaupunginkanslian vuoteen 2036 ulottuvan väestöennusteen (perusvaihtoehto) mukaan tänä vuonna noin 24 500 asukasta, ja heistä yli 65-vuotiaita on noin 4 600. Lauttasaaren asukasmäärän ennustetaan pysyvän ennallaan vuoteen 2030 asti. Vuodesta 2031 lähtien väestömäärä lähtisi maltilliseen kasvuun siten, että vuonna 2036 Lauttasaaressa olisi asukkaita noin 29 000. Yli 65-vuotiaiden määrä kehittyy samoin kuin koko Lauttasaaren peruspiirin väestö. Vuonna 2036 heitä olisi 5 258.

Helsingin kaupungin toimitilastrategia (kaupunginhallitus 22.6.2020, 400 §) edellyttää jokaisen toimialan tekemään vuoden 2021 aikana palveluverkkosuunnitelman yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko muodostuu perhe-, terveys- ja hyvinvointi- sekä seniorikeskuksista. Toimialan palveluverkkosuunnitelmassa muun muassa analysoidaan tilakanta eli tilojen laajuus ja sijainti suhteessa muihin toimipisteisiin sekä alueen väestönkehitys ja saavutettavuus. Analyysin pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys palveluverkon tavoitetilasta vuoteen 2035 mennessä. Tämä työ on meneillään seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelussa.

Seniorikeskusten palveluverkkosuunnittelun tukena on käytetty Kaikkien seniorikeskusten ja palvelutalojen saavutettavuus -selvitystä vuodelta 2020. Selvityksessä on vertailtu vuoden 2018 tilannetta vuoden 2030 tilanteeseen. Selvityksen mukaan seniorikeskukset sijaitsevat nyt jo saavutettavuudeltaan optimaalisissa paikoissa, eivätkä itsenäiseen liikkumiseen kykenevät ikääntyneet ole riippuvaisia yksityisautoilusta saavuttaakseen palvelutalon tai seniorikeskuksen. Lähimmän seniorikeskuksen saavutti vuonna 2018 joukkoliikenteellä 87 prosenttia yli 65-vuotiaista helsinkiläisistä maksimissaan kolmessakymmenessä minuutissa. Selvityksen mukaan tilanteen arvellaan vuonna 2030 olevan vielä parempi ja seniorikeskus saavuttaisi 95 prosenttia kyseisestä ikäryhmästä, kun uudet joukkoliikennelinjat ovat käytössä ja keskustan, Kivelän seniorikeskuksen korvaava, uusi seniorikeskus on valmistunut.

Edellä mainitusta selvityksestä käy ilmi, että suurimmalla osalla lauttasaarelaisista oli lähimpään seniorikeskukseen, Kampin palvelukeskukseen, vuonna 2018 korkeintaan noin kahdenkymmenen minuutin matka. Lauttasaaren eteläisimmän osan kauimmalta alueelta Vattuniemestä matka-aika oli maksimissaan neljäkymmentäviisi minuuttia. Kivelän seniorikeskuksen korvaavan keskustan seniorikeskuksen paikkaa ei ole vielä päätetty, mutta uuden seniorikeskuksen paikkaa valittaessa kiinnitetään huomiota mahdollisimman hyvään saavutettavuuteen myös Lauttasaaren asukkaiden näkökulmasta. Tällä hetkellä lauttasaarelaisten lähin ikääntyneille suunnattua avointa palvelukeskustoimintaa tarjoava yksikkö on Kampin palvelukeskus. Myös Kinaporin seniorikeskuksen palvelukeskustoiminta on metrolla hyvin saavutettavissa. Etelän palvelualueella sijaitsee myös Töölön seniorikeskuksen avointa toimintaa tarjoava palvelukeskus.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimi noudattaa palveluverkkosuunnittelussa kaupunkistrategiaa. Tällä hetkellä Lauttasaaren peruspiirin väestöennuste ja lähimpien seniorikeskusten saavutettavuus eivät puolla seniorikeskuksen rakentamista Lauttasaareen. Pohjois-Helsingissä ja Laajasalossa sijaitsevien seniorikeskusten saavutettavuuden parantaminen on selvityksen perusteella kiireysjärjestyksessä etelän aluetta edellä. Keskustan seniorikeskuksen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2026 mennessä, ja tällöin tilannetta voidaan tarkastella uudestaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategia edellyttää toteutettavaksi ajanmukaiset ja esteettömät perhekeskukset, seniorikeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset. Toteutuessaan keskukset, joiden suunnitteluun asukkaat ja henkilökunta ovat osallistuneet, ottavat huomioon kaupungin alueiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet siten, että palvelut ovat riittävän lähellä.”

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Helena Venetvaara, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546

helena.venetvaara(a)hel.fi

Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566