Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/23

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloite  kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssoinnin parantamisesta
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämisestä
 

        valtuutettu Vesa Korkkulan ym. talousarvioaloite lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamisesta
 

        valtuutettu Anniina Iskaniuksen ym. talousarvioaloite säänmukaisten ulkovaatteiden ja jalkineiden hankkimisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Elina Kauppilan ym. aloite luonnonvaraisten eläinten auttamisesta

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan ym. aloite frisbeegolfradasta Malmin entiselle lentokentälle

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566