Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/20

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om smidigare praxis för remisser till ungdomspsykiatrisk bedömning

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minja Koskela och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att remisspraxisen ska göras smidigare så att man kan hänvisas till ungdomspsykiatrisk bedömning på remiss av antingen en läkare eller en psykolog.

Det går inte att tolka hälso- och sjukvårdslagen på det sätt som föreslås i motionen. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt svarar för att behovet av brådskande och på remiss grundad vård bedöms och vården tillhandahålls enligt enhetliga medicinska grunder. För att en person ska kunna intas på ett sjukhus för icke-brådskande sjukvård behövs en på läkarundersökning grundad remiss. För att få en remiss krävs inte en bedömning av både en läkare och en psykolog. Intagningskriterierna stämmer överens med social- och hälsovårdsministeriets grunder för icke-brådskande vård.

Stadsstyrelsen inser att modeller för smidigare praxis för remisser, såväl sådana som föreslås i motionen som modeller av annat slag, har tagits i bruk i andra delar av Finland. Helsingfors utvecklar modeller som används på annat håll (bl.a. Soite och Forssa) och granskar sin remisspraxis utgående från vad som är ändamålsenligt för den egna verksamheten så att de unga som behöver service och deras familjer ska belastas med så lite byråkrati som möjligt. Helsingfors granskar också möjligheten att utveckla lågtröskelservicen för mentalvård Mieppi så att Mieppi-psykologerna kunde hänvisa den unga direkt till en läkare om det visar sig att en remiss behövs.

Social- och hälsovårdssektorn och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 106

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen.”

Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon:

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleekseen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soite ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteprosessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palveluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilmenee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuksen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

 

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaanhoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin arvio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lausunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon perusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itseraportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden noususta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaanhoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kriteerejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuoltoon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuuluu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lähetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdolliseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muuttamista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566