Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskelan aloitteessa esitetään, että pandemian jälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä Helsingissä toteutetaan koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointi, jonka pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon vahvistamiseksi. Aloitteessa kannetaan erityistä huolta koronakriisin osumisesta voimakkaasti naisvaltaisille aloille.

Kaupunki on viime valtuustokaudella yhteistä tietopohjaa hyödyntäen ja jatkuvasti kehittäen panostanut palautumisen suunnittelussa ja toimeenpanossa toimet kohderyhmiin ja palveluihin, joihin korona on eniten vaikuttanut. Nämä vastaavat aloitteessa nostettuja teemoja ja kohderyhmiä. Palautumista tehdään vaikuttavasti yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, asukkaiden, asiakkaiden, heidän läheistensä, palveluntuottajien, järjestöjen ja esimerkiksi HUSin kanssa. Tästä esimerkkinä hyvinvoinnin ja terveyden vaikuttavuusyhteistyön tiivistämisen, kuten lähisuhdeväkivalta lapsiperheessä -palveluketju sekä sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta.

Kaupungin toiminnassa tähdätään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti kaikissa ihmisryhmissä. Toiminnan suunnittelussa ja päätösvalmistelussa arvioidaan vaikutuksia eri näkökulmista. Koska koronalla on toimintaympäristömuutoksessa iso merkitys, palvelujen suunnittelussa korostuu koronavaikutusten arviointi ja tätä tehdään osana kaikkien palvelujen suunnittelua. Toimenpide-ehdotukset ja toimenpiteet käsitellään ja toteutetaan osana toimialojen toiminnan suunnittelua.

Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.

Sääntöperusta

Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja

Oheismateriaali

1

Perusteluissa mainittu julkaisu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 103

HEL 2021-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavat lauseet korvataan vastaesityksellä:

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa.”

“Edellä todettuun viitaten erillisen koronakriisin sukupuolivaikutusten arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen ei ole tarkoituksenmukaista.”

Vastaesitys (sijoitetaan aloitevastauksen loppuun):

“Keväällä 2021 toteutettiin sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, jossa on käsitelty myös koronaa. Koska pandemia jatkuu, jatkaa Helsingin kaupunki sukupuolivaikutusten arviointia osana toimialojen kokonaissuunnittelua myös koronan näkökulmasta yllä kuvaillun mukaisesti. Kun Helsingissä tulee ajankohtaiseksi toteuttaa uusi, sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, reflektoidaan siinä vuoden 2021 tuloksia pandemian vaikutusten näkökulmasta.”

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 10
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5 - 10.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566