Helsingfors stad

Protokoll

3/2022

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/21

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om en övertryckshall till Degerö idrottspark

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 11 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder utveckling av vinterträningsförhållanden i Degerö idrottspark och beaktar Laajasalon Palloseuras förslag om att bygga en övertryckshall.

Degerö idrottspark är föremål för flera utvecklingsprojekt. I samband med planering av dessa projekt utreds också möjligheten till att bygga en övertryckshall. Laajasalon Palloseura LPS rf har redan förhandlat med stadens idrottsservice om ärendet. LPS har meddelat att man är beredd att anskaffa en hall, men för att kunna bygga hallen behövs en ny plan och den befintliga planen ska delvis flyttas. Staden har inte reserverat någon finansiering för dessa åtgärder.

Staden har planerat en spårvagnsdepå på idrottsparkens område. Om den byggs kommer de befintliga idrottsplatserna att flyttas, men byggandet av depån håller på att försenas betydligt. Stadskansliet, kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn utarbetar i samverkan under åren 2022–2023 en översiktsplan om hur idrottsparkens verksamhet ska organiseras så att utvecklingsprojektens möjligheter kan utredas och samordnas. I beredningen av översiktsplanen beaktas även LPS:s förslag om att bygga en övertryckshall.

Fotbollsföreningarna i Helsingfors har för tillfället nio övertryckshallar som i huvudsak monteras ner varje sommar. Staden har inga egna övertryckshallar och det anses inte vara motiverat att köpa några bl.a. på grund av risker som har att göra med hallens energiförbrukning och säkerhet på vintern. Idrottsservicen förvaltar över två fasta och fullstora fotbollshallar i Tali och Kvarnbäcken.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 107

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.11.2021 § 175

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopivan ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakentamista.

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipainehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallohallia (Tali ja Myllypuro).

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siirtämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut viitesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoituksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huomattavasti aiemmin suunnitellusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemisellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikuntapuistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu vuosille 2022–2023.

Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen.

Kyseiset lausunnot ovat:

        10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toimenpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruukinlahden puistoon.

        7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 573

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuplahallin toteuttamista tutkitaan edelleen Laajasalon liikuntapuiston suunnittelussa.

Uuden Laajasalon raitiovaunuvarikon toteuttamisen aikataulu vaikuttaa myös Laajasalon liikuntapuiston toimintojen siirtämisen tarpeeseen ja aikatauluun. Varikon toteutuksen aikataulu ei ole vielä selvillä, ja Helsingin kaupungin liikennelaitos valmistelee selvitystä varikkoverkoston tarpeista. Tämän hetkisen tiedon mukaan varikon toteutus ei käynnisty vielä vuonna 2023.

Kaupunkiympäristölautakunnan 4.2.2020 hyväksymien Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteiden yhteydessä laadittiin viitesuunnitelma liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä. Varikon toteuttaminen aiheuttaa muutoksia liikuntapuistoon, sillä varikon ja sen hulevesijärjestelmien tieltä joudutaan siirtämään liikuntapaikkoja uusille paikoille. Varikon rakentamisen aiheuttamat muutokset liikuntapuistossa voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoituksella.

Laajasalon Palloseura LPS ry. on ollut yhteydessä kaupunkiin, ja Kuplahallin sijoittamisesta liikuntapuistoon on neuvoteltu. Kuplahallin sijoittaminen liikuntapuistoon edellyttäisi uuden kentän rakentamista ja olemassa olevan kentän osittaista siirtämistä. Näille toimenpiteille ei ole rahoitusta varattuna kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eikä Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin investointiohjelmissa.

Laajasalon liikuntapuiston toimintojen uudelleen järjestämisestä laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä kaupunginkanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa vuosina 2022 - 2023. Yleissuunnitelmassa tutkitaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja Laajasalon liikuntapuiston kehittämiseksi. Siinä esitetään liikuntapuiston eri palveluiden kehittämistarpeet, vaihtoehtoiset toimenpiteet, porrastettu toteutusaikataulu ja kustannusarviot. Suunnittelussa voidaan ottaa huomioon Laajasalon palloseura LPS ry:n toimenpide-esitys laatimalla kuplahallin sijoittamisesta vaihtoehtoinen yleissuunnitelma ja kustannusarvio.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566