Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/20

 

16.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46

Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lähetekäytäntöjen sujuvoittamista nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi joko lääkärin tai psykologin lähetteellä.  

Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että kiireellisen ja lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Lääkärin tutkimukseen perustuva lähete tarvitaan, jotta henkilö voidaan ottaa sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten. Lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. Sisäänottokriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon perusteiden mukaisia.     

Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soite ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteprosessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palveluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilmenee.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Minja Koskelan aloite

2

Lausunto , HUS Psykiatria, 2.11.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 106

HEL 2021-011260 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Minja Koskelan ensimmäinen vastaehdotus:
”Terveydenhuoltolain tulkinta aloitteessa ehdotetulla tavalla ei ole mahdollinen.”

Selkeytetään yllä oleva lause HUSin lausunnon ja kaupunginhallituksen vastaanottamien lisäselvitysten mukaisesti muotoon:

”HUS nuorisopsykiatria ei voi tulkita terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muut HUS-alueen kunnat.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Minja Koskelan toinen vastaehdotus:
Lisätään alla oleva teksti toisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleekseen:

"Kaupunginhallitus tunnistaa, että aloitteessa esitetyn kaltaisia sekä muita lähetekäytäntöjä sujuvoittavia malleja on jo käytössä muualla Suomessa. Helsinki kehittää muualla käytössä olevia malleja (mm. Soite ja Forssa) tarkastellen sekä oman toimintansa tarkoituksenmukaisista lähtökohdista käsin omia lähetekäytäntöjään niin, että läheteprosessista koituisi mahdollisimman vähän byrokraattista kuormitusta palveluita tarvitseville nuorille ja heidän perheilleen. Helsinki tarkastelee myös mahdollisuutta kehittää Mieppien toimintaa siten, että Miepin psykologit voisivat ohjata nuoren suoraan lääkäriin, mikäli tarve lähetteelle ilmenee."

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 6
Jussi Halla-aho, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastaehdotuksen äänin 6 - 3 (6 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:  Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä)

Kaupunginhallitus hylkäsi Minja Koskelan ensimmäisen vastahdotuksen ja hyväksyi Minja Koskelan toisen vastahdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.01.2022 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 15.12.2021

HEL 2021-011260 T 00 00 03

 

Kaupunginvaltuutettu Minja Koskela ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nuorisopsykiatriseen arvioon pääsyä erikoissairaanhoitoon sujuvoitettaisiin siten, että lähetteen voisi tehdä lääkärin lisäksi myös psykologi ja että lähetettä varten ei jatkossa edellytettäisi useamman ammattilaisen arvioita, vaan joko lääkärin tai psykologin arvio riittäisi.

Aloitteen johdosta on saatu HUSin nuorisopsykiatrian linjajohtajan lausunto.

Terveydenhuoltolain 52 §:n 1. momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. HUS nuorisopsykiatria toteaa, ettei se voi lähteä tulkitsemaan terveydenhuoltolakia Helsingin kohdalla eri tavalla kuin muiden kuntien. Lisäksi lausunnossa todetaan, että lähetteeseen ei edellytetä sekä lääkärin että psykologin arviota. HUS noudattaa sisäänottokriteereissä STM:n kiireettömän hoidon perusteita.

Kuten aloitteessa tuodaan esille, on viime vuosina etenkin tyttöjen itseraportoidut ahdistus- ja masennusoireet lisääntyneet. Sen sijaan viitettä varsinaisten mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyyden noususta ei ole. Vaikka selkeää näyttöä varsinaisten mielenterveyden häiriöiden noususta ei ole, on HUS nuorisopsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrä noussut 40 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erikoissairaanhoitoon hyväksyttyjen lähetteiden määrä on noussut sen sijaan 13 %. Osa lähetteistä ei täytä HUS:in arvioimana erikoissairaanhoidon kriteerejä, joten ne on palautettu hoito-ohjeiden kanssa perusterveydenhuoltoon, johon lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoito ensisijaisesti kuuluu.

Lähetekäytännön muuttaminen aloitteen mukaiseksi voisi nopeuttaa lähetteen tekemistä, mutta koko hoitoprosessi ei merkittävästi nopeutuisi, koska se ei muuttaisi epäsuhtaa lähetemäärän ja nuorisopsykiatrisen kapasiteetin välillä ei muuttuisi.

Edellä mainituilla perusteilla sosiaali- ja terveystoimiala ei näe mahdolliseksi tai tarpeelliseksi  nuorisopsykiatrisen lähetekäytännön muuttamista aloitteessa esitetyillä tavoilla.

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566